media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Predškolské ustanovizne v APV

Zákonom o základoch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik RS č. 88/17 a 27/18 – i. zákon) zariadené sú základy systému predškolskej výchovy a vzdelávania, základného a stredného vzdelávania a výchovy a vzdelávania dospelých a Zákonom o predškolskej výchove a vzdelávaní (vestník Službeni glasnik RS číslo 18/2010, 101/2017, 113/2017 – i. zákon, 95/2018 – i. zákon a 10/2019) je zariadená oblasť predškolskej výchovy a vzdelávania ako časť jedinečného systému vzdelávania a výchovy.
Pravidlá o základoch programu predškolskej výchovy a vzdelávania sú zverejnené vo vestníku Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik č. 16/2018 a nadobudli účinnosť 25. 09. 2018. Týmito pravidlami sa určujú základy programu predškolskej výchovy a vzdelávania a sú základom na: rozvoj predškolského programu, rozvoj rôznych programov a foriem v predškolskej výchove a vzdelávaní, rozvoj kritérií na monitorovanie a hodnotenie kvality predškolskej výchovy a vzdelávania a skvalitňovanie predškolskej ustanovizne ako celku.
Ako časť povinného vzdelávania a výchovy počas deviatich rokov, od školského roka 2006/2007 rodičia sú povinní zapísať dieťa do predškolskej ustanovizne s cieľom navštevovať povinný predškolský prípravný program v trvaní štyroch hodín denne najmenej deväť mesiacov.
Výchovno - vzdelávacia práca v predškolských ustanovizniach sa uskutočňuje v srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom jazyku, ale aj dvojjazyčne v národne zmiešaných prostrediach, ako aj v cudzích jazykoch, v AP Vojvodine celkovo vo ôsmich jazykoch.
Činnosť predškolskej výchovy a vzdelávania sa vykonáva v predškolskej inštitúcii a môže sa výnimočne vykonávať v škole v súlade so zákonom.

Adresár verejných a súkromných predškolských ustanovizní v AP Vojvodine Stiahnuť (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)

02.12.2022