media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Základné školy v AP Vojvodine

Základné vzdelanie v AP Vojvodine je povinné a školné sa neplatí.

Učebné osnovy sú štruktúrované tak, aby žiaci získali široké všeobecné vzdelanie. Individuálne záujmy sú stimulované dodatočnou výučbou a prácou v sekciách a pre menej úspešných žiakov – usporiada sa doplnková výuka. V školách, kde boli splnené podmienky, je organizovaný predĺžený pobyt.

Na území AP Vojvodiny sa základné vzdelávanie poskytuje v 347 verejných bežných základných školách, z toho 188 vyčlenených tried (mimo ústredia). Osobitná pozornosť sa venuje vzdelávaniu detí so vývinovými poruchami a invaliditou. Na území AP Vojvodiny je 13 základných škôl pre žiakov so hateným rozvojom a invaliditou. V 30 bežných základných školách sú tiež oddelenia pre ich vzdelávanie a na všetkých základných školách je možnosť inkluzívneho vzdelávania. V AP Vojvodine pôsobí 21 hudobných škôl a dve baletné školy. V Novom Sade a Sombore sú školy pre vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých a oddelenia pre tie potreby jestvujú v 18 bežných základných škôl.

Na základných školách na území AP Vojvodiny sa okrem výučby v srbskom jazyku vyučuje aj v ďalších jazykoch (maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom). Okrem bežnej výuky v uvedených jazykoch žiakom je umožnená aj učenie maďarského, slovenského, rumunského, rusínskeho a chorvátskeho jazyka, ako aj šesť jazykov (ukrajinský, bunevský, rómsky, bulharský, macedónsky a český), čo je všetkých spolu jedenásť jazykov v rámci voliteľných - Materinský jazyk / reč s prvkami národnej kultúry.

Adresár verejných a súkromných základných škôl v AP Vojvodine Stiahnuť (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)

Register ustanovizní na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja

Pravidlá o školskom kalendári pre základné školy v APV na rok 2022/2023
Pravidlá o zmenách a doplnkoch Pravidiel o školskom kalendári pre základné školy so sídlom na území AP Vojvodiny pre školský rok 2021/2022 (23.03.2022.)
Pravidlá o školskom kalendári a školský kalendár pre základné školy so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2021/2022
Pravidlá o školskom kalendári pre základné školy v APV na rok 2020/2021
Zmena Pravidiel o školskom kalendári pre základné školy v APV na školský rok 2020/2021
Školský kalendár pre základné školy v APV na rok 2020/2021
Pravidlá o zmenách a doplnkoch Pravidiel o školskom kalendári pre základné školy so sídlom na území AP Vojvodiny pre školský rok 2020/2021 (23. marca 2021)
Pravidlá o zmenách a doplnkoch Pravidiel o školskom kalendári pre základné školy so sídlom na území AP Vojvodiny pre školský rok 2021/2022 (05.11.2021.)

02.12.2022