media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Stredné školy v AP Vojvodine


Po základom vzdelaní mladým v AP Vojvodine sú k dispozícii gymnáziá, odborné školy, zmiešané školy, stredné umelecké školy a stredné školy pre vzdelávanie žiakov s vývojovými poruchami a invaliditou. V 40 lokálnych samosprávach je celkom 119 riadnych verejných stredných škôl a 10 stredných škôl pre žiakov s vývojovými poruchami a invaliditou.
V rámci riadneho stredného vzdelávania sa výučba koná v srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom jazyku. Zákonom o ochrane práv a slobôd národnostných menšín štatus národnostnej menšiny získavajú aj príslušníci rómskej národnostnej menšiny, ale výučba
v tomto jazyku však nie je organizovaná na stredných školách na území AP Vojvodiny. Výučba v jazykoch národnostných menšín je organizovaná v 17 lokálnych samosprávach, resp. 41 stredných školách: v 8 gymnáziách, 24 odborných školách, 7 zmiešaných školách a v 2 umeleckých školách.
V gymnáziu, ktoré môže byť všeobecné a špecializované, sa získava vzdelanie pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách na obdobie štyroch rokov.
V odbornej škole sa získava stredné vzdelanie pre prácu a ďalšie vzdelávanie v trvaní troch, resp. štyroch rokov, a taktiež sa môže získať aj špecializované a majstrovské vzdelanie v trvaní jedného až dvoch rokov a ďalšie formy odborného vzdelávania: vzdelávanie na prácu v trvaní dvoch rokov, odborná spôsobilosť a školenie do jedného roka. Vyučovanie na týchto školách zahŕňa aj praktickú prácu.
Na strednej umeleckej škole sa získava stredné vzdelanie pre prácu a ďalšie školenie, ktoré trvá štyri roky, ktorú navštevujú žiaci s osobitným vzťahom k hudbe, baletu alebo výtvarnému umeniu.
V zmiešanej škole je okrem gymnaziálneho vzdelávania organizované aj odborné alebo umelecké vzdelávanie. Týmto spôsobom sa znížila potreba formovať oddelené triedy mimo kmeňových odborných škôl, resp. gymnázií.
Stredné školy pre vzdelávanie žiakov s vývojovými poruchami a invaliditou vykonávajú stredoškolské vzdelávanie dva, tri alebo štyri roky vo viacerých oblastiach práce a predovšetkým zahŕňajú školenie pre osobitné remeslá.
Na území AP Vojvodiny existuje aj 26 súkromných stredných škôl, pre ktoré Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev určil, že spĺňajú požiadavky z hľadiska priestoru, vybavenia, učebných pomôcok a požadovaného počtu učiteľov, ako aj odborných spolupracovníkov na začatie práce a vykonávanie činností stredného vzdelávania a výchovy.

Adresár verejných a súkromných stredných škôl v AP Vojvodine Stiahnuť (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)

Pravidlá o školskom kalendári pre stredné školy v APV na rok 2022/2023
Pravidlá o zmene a doplnení Pravidiel o školskom kalendári pre stredné školy so sídlom na území AP Vojvodiny pre školský rok 2021/2022. (23.03.2022.)
Pravidlá o školskom kalendári a školský kalendár pre stredné školy so sídlom na území APV na školský rok 2021/2022
Pravidlá o školskom kalendári pre stredné školy v APV na rok 2020/2021
Zmena Pravidiel o školskom kalendári pre stredné školy v APV na školský rok 2020/2021
Školský kalendár pre stredné školy v APV na rok 2020/2021
Pravidlá o zmene a doplnení Pravidiel o školskom kalendári pre stredné školy so sídlom na území AP Vojvodiny pre školský rok 2021/2022. (05.11.2021.)

02.12.2022