media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење у вези достављања извештаја о наменском утрошку средстава у 2013. години

С обзиром да се приближава крај године, обавештавамо невладине организацијe којима су одобрена средства на Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2013. годину, број 128-451-2710/2013-01 од 08. 03. 2013. године и број 128-451-2710/210/2013-01/2 од 28. 08. 2013. године, да на основу уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2013. годину дужни су да:
- Секретаријату поднесу извештај о реализацији Програма/Пројекта и финансијски извештај о коришћењу средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију намене, за коју су средства примљена са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица (уговор или други акт којим се врши, у складу са законом, преузимање обавеза, отпремница, фактура, фискални рачун, извод банке/трезора о извршеном плаћању, благајничка документација у случају подизања готовине и слично - докази да су средства утрошена по одобреној намени и законито, односно да су трошкови плаћени);

- У случају да Корисник не реализује Програм/Пројекат у утврђеном року, дужан је да о томе и насталим проблемима обавести Секретаријат, најкасније у року од 8 (осам) дана од настале промене, и да затражи сагласност о продужењу рока за коришћење примљених средстава. Уколико Корисник не затражи или не добије сагласност од Секретаријата о продужењу рока за коришћење средстава, дужан је да изврши повраћај средства у року од 8 (oсам) дана од дана добијања обавештења од Секретаријата о обавези поврата.

Корисници су дужни да средства утроше најкасније до 31.12.2013. године, а неутрошена средства да врате буџету АП Војводине до 31.12.2013. године.

Форулар - Извештај о наменском коришћењу средстава

26.11.2013