media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Оснивање предшколске установе

За оснивање установе у области васпитања и образовања потребно је доставити следећу документацију:

А. ЗАХТЕВ за утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање делатности васпитања и образовања, који садржи: назив, седиште и врсту установе, програм васпитања и образовања, језик на коме ће се остваривати васпитно-образовни рад, разлоге и оправданост оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности.

Б. ЕЛАБОРАТ о испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање делатности васпитања и образовања.

Елаборат треба да садржи:
1. Основнe податке и општу опремљеност установе
1.1. Просторне услове, опрему и наставна средства, са спецификацијом постојеће опреме у складу са нормативом
1.2. Кадровске услове (навести имена васпитача и стручних сарадника у радном односу на неодређено време који ће учествовати у обављању делатности, њихов степен и врсту стручне спреме и др.)
1.3. Доказе о испуњености хигијенско – техничких услова, у складу са законом и прописима којима се уређује ова област
1.4. Програм васпитања и образовања

В. АКТ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ

Г. ГАРАНЦИЈУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада предшколске установе.

Д. ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (уколико је оснивач установе физичко лице), сагласно одредби члана 28. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени лист РС», број 72/09).

Ђ. ДОКАЗ О УПЛАТИ Р.А.Т –а.

11.04.2017