media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење образовним иснтитуцијама о повраћају неутрошених средстава на рачун буџета АПВ

Обавештавају се сви корисници буџетских средстава да неутрошена трансферна средства добијена од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице (средства за плате и за отпремнине), по основу Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,63/13-испр и 108/13), врате на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине број 840-30640-67. Такође, корисници су дужни да писмено образложе намену неискоришћених средстава и то да доставе Секретаријату на факс: 021/456-977.

Повраћај средстава се врши директном кориснику, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице који је административним трансфером пренео средства, са назнаком следећих елемената:

- позив на број одобрења (по моделу 97)
- контролни број
- ЈББК секретаријата (09427)
- извор финансирања
- функционална класификација
- економска класификација.

24.03.2014