media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка ЈН ОП 4/2014

Јавна набавка добара – софтвер за реализацију пројекта „Имплементација софтвера за подршку превођења“ у отвореном поступку ЈН ОП 4/2014
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17. новембра 2014. године до 10 часова.

Позив
Конкурсна документација

15.10.2014