media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка ЈН ОП 1/2015

Јавне набавке услуге - објава огласа путем средстава јавног информисања
обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 у отвореном поступку
Рок за подношење понуда је 07.4.2015. године до 10 часова.

Позив
Партија 1- објава огласа путем средстава јавног информисања на српском језику
Партија 2- објава огласа путем средстава јавног информисања на мађарском језику
Партија 3- објава огласа путем средстава јавног информисања на румунском језику
Партија 4- објава огласа путем средстава јавног информисања на русинском језику
Партија 5- објава огласа путем средстава јавног информисања на словачком језику
Партија 6- објава огласа путем средстава јавног информисања на хрватском језику

Обавештење о обустави

Обавештење о закљученим уговорима

05.03.2015