media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súdni tlmočníci

Súdni tlmočníci/prekladatelia

NOVÝ SAD streda 25. novembra 2020 - v súlade s Pravidlami o stálych súdnych tlmočníkoch (vestník Službeni glasnik RS číslo 35/2010, 80/2016 a 7/2017) a podľa vykázaných potrieb vyšších súdov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev vypísal Oznam o dosadenie stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov pre nevidiacich, nepočujúcich alebo nemých osôb pre obvody vyšších súdov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (uverejnený v Úradnom vestníku AP Vojvodiny číslo 62/2020, novinách Аlо, „Magyar Szó, Hrvatska riječ, Ruske slovo, Hlas ľudu a Libertatea).
Prihlášky na oznam, s dôkazmi o spĺňaní podmienok z bodu II. tohto oznamu, sa doručujú v 30-dňovej lehote po dni uverejnenia oznamu na adresu: Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, Bulvár Mihajla Pupina číslo 16, 21 000 Nový Sad, s označením: Prihláška na oznam o dosadenie stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov nevidiacich, nepočujúcich a nemých osôb pre obvody vyšších súdov na území AP Vojvodiny.
Prihlášky sa podávajú na tlačive, ktoré si možno stiahnuť z webovej stránky Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev www.puma.vojvodina.gov.rs, v časti„Serisy” – rubrika „Súdni tlmočníci”. Lehota na odovzdávanie prihlášok je 30 dní po dni uverejnenia oznamu. Oneskorené, neprípustné, nezrozumiteľné a neúplné prihlášky - nebudú sa rozoberať.

Oznam o dosadenie stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov nevidiacich, nepočujúcich alebo nemých osôb pre obvody vyšších súdov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá je príslušný dosadzovať, uvoľňovať z funkcie a viesť register stálych súdnych tlmočníkov pre obvody vyšších súdov na území AP Vojvodiny.

Keď odhadnú potreby po stálych súdnych tlmočníkoch, predstavitelia vyšších súdov z územia AP Vojvodiny podávajú návrhy na vypísanie oznamu na dosadenie stálych súdnych tlmočníkov - stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov pre znaky pre nevidiace, nepočujúce, alebo nemé osoby.

Žiadosť o vypísanie oznamu

Podľa odovzdaných žiadostí sa najmenej raz ročne (september/december) uverejňuje oznam na dosadenie stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov slepých, hluchých alebo nemých osôb v Úradnom vestníku APV, jednom tlačenom médiu v AP Vojvodine a na tejto stránke.

Kandidát môže byť osoba, čo má vysokoškolské vzdelanie a spĺňa zákonom určené podmienky na zamestnanie ako štátny úradník, s bydliskom na území AP Vojvodiny, ktorá spĺňa aj nasledujúce osobitné podmienky:

1) zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie pre určitý cudzí jazyk alebo úplnú znalosť jazyka z ktorého a do ktorého prekladá ústny prejav alebo písaný text (pre kandidátov na stálych súdnych prekladateľov), resp. Najmenej štvorročné stredoškolské vzdelanie – štvrtý stupeň (pre kandidátov na stálych súdnych tlmočníkov znakov slepých, hluchých a nemých osôb),
2) znalosť právnej terminológie, čo sa používa v jazyku z ktorého a do ktorého sa prekladá,
3) najmenej päťročná skúsenosť na prekadateľských úkonoch.

Prihláška na oznam na dosadenie stáleho súdneho prekladateľa/ stáleho súdneho tlmočníka znakov slepých, hluchých alebo nemých osôb

Spolu s prihláškou na oznam kandidát odovzdáva originál alebo overené fotokópie žiadaných dôkazov o splnení všeobecných a osobitných podmienok, uvedených v texte oznamu, overené notárom alebo v obecných správach, v ktorých neboli vymenovaní notári.

Prihlášky kandidátov sa prímajú poštou alebo priamo - v podateľni spisovne. V súlade so Zákonom o republikových administratívnych poplatkoch, sadzobník 1, kandidát je povinný pri podávaní prihlášky na oznam zaplatiť republikový administratívny poplatok v sume 840,00 dinárov.

Peňažná poukážka republikového administratívneho poplatku


Pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá organizuje skladanie skúšky na previerku poznatkov pre kandidátov s bydliskom na území AP Vojvodiny a v tom zmysle pokrajinský tajomník zriaďuje komisie, ktoré preverujú:
1) či kandidát, čo nemá zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie pre určitý cudzí jazyk úplne ovláda jazyka z ktorého a do ktorého prekladá ústny prejav alebo písaný text,
2) či kandidát pozná právnu terminológiu, čo sa používa v jazyku, z ktorého a do ktorého sa prekladá.
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Kandáti, čo skladajú previerku znalosti jazyka sa upovedomujú o dátume skladania skúšky, ako aj o poplatku za jej kladanie.

Peňažná poukážka na úhradu trov previerky znalosti jazyka


Úhrada za skladanie previerky znalosti sa poukazuje najneskôr tri dni pred skladaním a dôkaz o vykonanej platbe sa doručuje tajomníkovi komisie.

Po uskutočnení konania vo veci oznamu pokrajinský tajomník rozhodnutím dosadzuje stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov pre nevidiace, nepočujúce, alebo nemé osoby.

Register stálych súdnych tlmočníkv pre oblasť vyšších súdov na území AP Vojvodiny obsahuje nasledujúce údaje: (priezvisko, meno rodiča a meno prekladateľa, povolanie, adresu a telefónne číslo, číslo a dátum rozhodnutia o dosadení, jazyk pre ktorý je tlmočník dosadený, dátum a miesto skladania sľubu, číslo a dátum rozhodnutia o uvoľnení z funkcie a poznámku) a o ich zmene je dosadený prekladateľ/tlmočník povinný upovedomiť tento pokrajinský sekretariat do ôsmych dní po vzniku.

Žiadosť o zápis/zmenu údajov

V súlade so Zákonom o republikových administratívnych poplatkoch , sadzobník 25, kandidát je povinný pri podávaní žiadosti na zápis/zmenu údajov do Registra stálych súdnych tlmočníkov zaplatiť v sume 840,00 dinárov.

Peňažná poukážka na zápis/zmenu údajov v registri.


Dohľad na prácu prekladateľa vykonáva predseda vyššieho súdu, pre ktorý je dosadený prekladateľ /tlmočník.

Prekladateľ sa uvoľní z funkcie: na vlastnú žiadosť; ak sa zistí, že nejestvovali, resp. Zanikli podmienky na dosadenie; ak je súdne trestaný za trestný čin, pre ktorý je nehodný alebo nespoľahlivý vykonávať prekladateľské úkony; ak bol súdnym rozhodnutím pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo sa mu táto spôsobilosť obmedzila; ak sa zákonným spôsobom zistí, že stratil pracovnú spôsobilosť a ak nenáležito alebo neodborne vykonáva prekladateľské úkony.

Všetky potrebné informácie poskytne:
Ankica Jukić-Mandić – zástupkyňa tajomníka komisie na previerku poznatkov kandidátov na stálych súdnych prekladateľov,
kancelária I/68; číslo telefónu: 021/487 4213;
E-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Cetinka Svitlica
kancelária: I/58a; číslo telefónu: 021/487 4420;
E-mail: cetinka.svitlica@vojvodina.gov.rs

Pravidlá o stálych súdnych tlmočníkoch (vestník Službeni glasnik RS číslo 35/2010, 80/2016 a 7/2017)

Služobné evidencie

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

25.11.2020