media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Udelenie súhlasu k obsahu a výzoru pečiatky

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev (ďalej len: sekretariát) je príslušný aj pre udeľovanie súhlasu k obsahu a výzoru pečiatok orgánov autonómnej pokrajiny, orgánov jednotiek lokálnej samosprávy a držiteľov verejných oprávnení so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Taktiež sekretariát vedie evidenciu pečiatok, ktorá obsahuje údaje o súhlase k obstaraniu pečiatky, počte vyhotovení pečiatky, dátume začiatku používania pečiatky, zničených, zmiznutých a stratených pečiatkach, ako aj o odtlačkoch pečiatky.
Orgán autonómnej pokrajiny, orgán jednotky lokálnej samosprávy a držitelia verejných oprávnení so sídlom na území AP Vojvodiny podávajú sekretariátu žiadosť o udelenie súhlasu k obsahu a výzoru pečiatky.

Sekretariát rozhodne o žiadosti do troch dní po dni prijatia žiadosti v podateľni spisovne.
Pečiatka v súlade so zákonom obsahuje: názov a malý štátny znak Srbskej republiky, názov autonómnej pokrajiny a názov a sídlo orgánu, resp. organizácie (napr. Srbská republika, Autonómna pokrajina Vojvodina, Obec Irig, Irig, malý štátny znak Srbskej republiky).
Ak sa text pečiatky orgánu uvádza aj v jazyku a písme národnostných menšínových spoločentiev, text pečiatky v srbskom jazyku, napísaný cyrilským písmom, sa uvádza v každom kruhu nad štátnym znakom Srbskej republiky a text v jazyku a písme národnostných menšín sa uvádza v pokračovaní každého kruhu a záverečne so sídlom orgánu. Obsah malej pečiatky je rovnaký a uvádza sa rovnakým spôsobom ako obsah veľkej pečiatky. Na malej pečiatke môže byť skrátený názov štátneho a iného orgánu, z ktorého jednoznačne vyplýva, o ktorú pečiatku ide.
Text pečiatky pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina vypisuje sa v sústredných kruhoch okolo malého erbu S.R., erbu a tradičného erbu AP Vojvodiny, ktorý sa kladú vpravo do erbu R.S.
Zákonom sa určil aj výzor pečiatky: pečiatka je okrúhleho tvaru a v jej strede je malý štátny znak Srbskej republiky. Text pečiatky sa uvádza v sústredných kruhoch okolo malého štátneho znaku Srbskej republiky v srbskom jazyku, cyrilským písmom, a na území, na ktorom sa v súlade so zákonom úradne používa jazyk a písmo príslušníkov národnostných spoločenstiev sa uvádza aj v úradne používaných jazykoch a písmach podľa zákona a štatútu obce.
Priemer veľkej pečiatky, ktorej text sa uvádza len v srbskom jazyku a cyrilským písmom je 32 mm a pečiatky, ktorej text sa uvádza v srbskom jazyku cyrilským písmom a v jazykoch a písmach menšinových národnostných spoločenstiev môže byť 40 mm až 60 mm. Priemer malej pečiatky nemôže byť menší ako 20 mm a ani väčší ako 28 mm.
V súlade so zákonom žiadatelia môžu mať viac vyhotovení pečiatky, ktoré sú totožné svojím obsahom a rozmermi. Každé vyhotovenie pečiatky sa označuje poradovým číslom, rímskou číslicou, ktorá sa uvádza pod malým štátnym znakom Srbskej republiky (resp. medzi malým štátnym znakom Srbskej republiky a sídlom žiadateľa).
Pečiatku štátneho orgánu a iných orgánov, resp. organizácií môže vyrobiť len oprávnená výrobňa pečiatok, ktorá vlastní oprávnenie Ministerstva vnútra Srbskej republiky a na základe rozhodnutia pokrajinského sekretariátu, ktorým sa poskytol súhlas k obsahu a výzoru pečiatky.
Ak sa pečiatka stala nevyhovujúca v dôsledku používania, poškodenia alebo zmeny úpravy štátnych a iných orgánov (napr. zánik činnosti orgánu alebo zrušenie vnútornej jednotky a pod.), resp. zániku výkonu verejných oprávnení, sa kladie mimo použitia a musí sa znehodnotiť. Znehodnotenie pečiatky vykoná komisia tohto orgánu a o tomto oboznamuje sekretariát.
O zmiznutí alebo strate pečiatky sa tiež ihneď upovedomuje sekretariát a pečiatka sa vyhlasuje za neplatnú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny za tri dni po upovedomení o jej zmiznutí alebo strate. Zmiznutá alebo stratená pečiatka je pečiatka neprístupná osobe poverenej jej ochranou a používaním. Zmiznutá alebo stratená pečiatka je neplatná odo dňa prihlásenia orgánu pre udelenie súhlasu. V prípade následného nájdenia - pečiatka sa znehodnotí.
Za priestupky uvedených zákonných ustanovení predpisom sú určené tresty väzenia zatvora a pokuty (viď Zákon o pečiatke štátnych a iných orgánov).
Dohľad nad uplatňovaním ustanovení tohto zákona, vyjmúc časti súvisiacej s prácou výrobní pečiatok, koná Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy prostredníctvom správnej inšpekcie.

ZÁKON O PEČIATKE ŠTÁTNYCH A INÝCH ORGÁNOV (Sl.glasnik R.Srbije číslo 101/07)

Služobné evidencie

Keď ide o všetky potrebné informácie týkajúce sa súhlasu s obsahom a vzhľadom pečiatky, môžete kontaktovať Bojanu Makivić (kancelária 63a/I, telefón 487-4373) a Dianu Katonu, vyššiu radkyňu - vedúcu oddelenia (kancelária 63 / I, telefón 487-4427).

04.02.2021