media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење у вези са документацијом коју кандидати подносе на оглас за постављање сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице поступајућу у складу са чланом 9. став 3. и став 4. и чланом 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016) неће сматрати непотпуним оне пријаве поднете на оглас за постављање сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица које не садрже извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и уверење комисије о претходно положеној провери знања језика, које по службеној дужности прибавља покрајински секретаријат.

16.11.2016