media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľských úkonov

Do pôsobnosti Sektora národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľských úkonov patria otázky z oblasti uskutočňovania práv národnostných menšín-národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine ako aj úkony písomného a ústneho prekladania pre potreby pokrajinských orgánov.

V tomto sektore sa vykonávajú úkony v oblasti uskutočňovania, ochrany a zveľaďovania ľudských a menšinových práv v AP Vojvodine; pripravovania a uskutočňovania projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazykov a písem, udržiavania medziregionálnych kontaktov, zachovávania a pestovania medzinárodnostnej tolerancie a iné úkony významné pre uskutočňovanie práv národnostných menšín-národnostných spoločenstie. Spolupracuje sa so združeniami občanov, príslušníkov menšinových národnostných spoločenstiev, a s inými združeniam občanov, ktorých projekty sú zamerané na uskutočňovanie ľudských a menšinových práv a zachovávanie a pestovanie medzinárodnostnej tolerancie a poskytuje sa im pomoc. Sleduje sa práca národnostných rád národnostných spoločenstiev a spolupracuje sa s nimi, spolupráca s vedeckými a inými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú skúmaním a sledovaním uskutočňovania ľudských a menšinových práv, ako aj spolupráca s orgánmi príslušnými pre oblasť ľudských a menšinových práv, orgánmi pokrajinskej správy a orgánmi jednotiek lokálnej samosprávy pri výkone úkonov z pôsobnosti sektora.


V Sektore národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľských úkonov ako užšej vnútornej jednotke sú zriadené dve oddelenia a to Oddelenie uskutočňovania práv národnostných menšín-národnostných spoločenstiev a Oddelenie prekladateľských úkonov.

Podrobnejšie o úkonoch:
Spolufinancovanie etnických spoločenstiev
Finančná pomoc národnostným radám
Adresy národnostných rád národnostných menšín so sídlom na území AP Vojvodiny

Pre všetky informácie súvisiace s dohľadom na uplatňovanie zákonov a iných predpisov, ktorými sa upravuje úradné používanie jazykov a písem národnostných spoločenstiev, sa môžete kontaktovať s Adrianom Borkom– samostatým radcom pre inšpekčný dozor pre úradné používanie jazykov a písem (kancelárii I/65, telefónne číslo: 021/487-4608).

Oddelenie prekladateľských úkonov

Prekladatelia v Oddelení prekladateľských úkonov vykonávajú úkony písomného a ústneho prekladania pre potreby pokrajinských orgánov zo srbského jazyka do jazykov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, čo sa úradne používajú v práci orgánov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a to do maďarského, slovenského, rumunského, rusínskeho a chorvátskeho jazyka, ako aj úkony prekladania zo spomenutých jazykov do srbského jazyka. Okrem toho sa prekladajú aj texty zo srbského jazyka do anglického, resp. Z anglického jazyka do srbského. Taktiež sa lektorujú materiály v srbskom jazyku.

Prekladajú sa predpisy a iné dokumenty, akty, čo sa uverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, publikácie pre potreby Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ako aj potreby pokrajinských orgánov a iné materiály.
Zabezpečuje sa simultánny preklad na zasadnutich Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na konferenciách a stretnutiach so zahraničnými účastníkmi, ako aj konsekutívny preklad pri medziregionálnych stretnutiach.

Ako užšie organizačné jednotky v Oddelení prekladateľských úkonov jestvujú Úsek cudzích jazykov, Skupina pre maďarský jazyk, Skupina pre rusínsky jazyk, Skupina pre slovenský jazyk, Skupina pre rumunský jazyk a Skupina pre chorvátsky jazyk a úkony lektorovania.

Pre informácie o prekladaní, keď ide o maďarský, slovenský, rumunský a rusínsky jazyk, obráťte sa na Zsuzsannu Mackó, náčelníčku Oddelenia uskutočňovania práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a prekladateľských úkonov (kancelária 67/I, telefón: 487 44 39).

Pre informácie s lektorovaním materiálov v srbskom jazyku, ako aj s prekladaním, keď ide o chorvátsky a anglický jazyk, môžete sa obrátiť na Miloša Zubca, náčelníka Oddelenia lektorovania a prekladateľských úkonov (kancelária 26/II, telefón: 487 47 46).

Pokyny k spôsobu práce Oddelenia prekladateľských úkonov

15.01.2020