media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Državni stručni ispit za rad u organima uprave

Obaveštenje

U skladu sa Uredbom o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“, br. 60/2018) koja je stupila na snagu 3. avgusta 2018. godine, DODATA SU NOVA PITANJA za kandidate koji državni stručni ispit polažu sa visokim obrazovanjem kod predmeta "Sistem državne uprave" i predmeta "Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor" i za kandidate koji državni stručni ispit polažu sa srednjim obrazovanjem kod predmeta "Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja" i predmeta "Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja". (POGLEDATI ISPITNA PITANJA)

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje i sprovodi polaganje državnog stručnog ispita za zaposlene u organima uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, shodno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. Glasnik RS” broj 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 i 60/2018) podležu lica zaposlena u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga. Takođe, odredbe ove uredbe primenjuju se i na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda – u njihovom delokrugu.

Lica koja su obavezna da polažu državni stručni ispit:
- državni službenici sa zasnovanim radnim odnosom na neodređeno vreme odnosno oni koji su na probnom radu;
- državni službenici s položenim državnim stručnim ispitom po programu za srednje obrazovanje, ako su u toku rada stekli viši stepen obrazovanja;
- pripravnici.

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz.

Državni stručni ispit za kandidate s visokim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
- Osnovi sistema državne uprave;
- Ustavno uređenje;
- Osnovi sistema Evropske unije;
- Radno zakonodavstvo;
- Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor;

Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:
- Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja;
- Osnovi sistema Evropske unije;
- Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave;
- Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja;

Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem

Pokrajinski sekretar obrazovao je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za državne službenike s visokim i srednjim obrazovanjem.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad.

Zahtev podnosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizacija, gde je kandidat zaposlen, a može ga podneti i sam kandidat. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice rešenjem odlučuje o zahtevu za polaganje ispita. Kandidat se najkasnije 30 dana pre započetog ispita obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.

Ispiti se organizuju više puta u toku meseca, tokom cele godine, osim u avgustu.

Nakon položenog ispita, izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, koje ‒ na zahtev kandidata ‒ može biti i dvojezičko. Dvojezičko uverenje ispisuje se na srpskom jeziku i na jednom od jezika manjinskih nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u organima uprave AP Vojvodine (mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik).

Za sve informacije u vezi sa stručnim ispitima možete se obratiti
Ankici Jukić Mandić - sekretarki ispitnih komisija
(kancelarija: I/68; tel. 021/487 4213)
Elviri Štrbac – sekretarki ispitnih komisija
(kancelarija: I/68; tel. 021/487-4460).

Obrazac zahteva za polaganje državnog stručnog ispita Preuzmi
Primer Potvrde o stečenom radnom iskustvu u struci Preuzmi

Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavljivanja državnog stručnog ispita:
• Državni službenici - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (član 3. Uredbe)
• Lica zaposlena u organima lokalne samouprave - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (shodna primena člana 2. Uredbe)
• Lica koja su podnela prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja, odnosno postavljenje - dokumenta navedena pod 3,4 i 5 (član 7. Uredbe)
• Lica zainteresovana za rad u organima državne uprave – dokumenta navedena pod 3,4 i 7 (član 8. Uredbe)
• Lica koja u toku rada steknu viši stepen obrazovanja (član 4. Uredbe):
dostavljaju dokumenta navedena pod 3, 4, fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu sa srednjom spremom kao i dopis organa o nameri premeštaja lica na poslove sa novostečenim stepenom obrazovanja

Materijali za pripremu:
Ispitna pitanja za kandidate sa visokim obrazovanjem Preuzmi
Ispitna pitanja za kandidate sa srednjim obrazovanjem Preuzmi
Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita Preuzmi
NOVO! UPRAVNI POSTUPAK – Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita Preuzmi
Zakon o elektronskoj upravi („Sl.glasnik RS“ 27/2018) Preuzmi

Zakon o radu ("Sl. Glasnik RS", broj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/2017-US) Preuzmi
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS" br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US) Preuzmi
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon) Preuzmi
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) Preuzmi
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 104/09 – dr. Zakon, 68/12 – odluka US i 107/12) Preuzmi
Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/09) Preuzmi
http://dobrauprava.rs Predlog Kodeksa dobre uprave
Zakon o zaštitniku građana („Sl.glasnik RS“ broj: 79/05 i 54/07 ) Preuzmi
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“ broj: 18/2016 ) Preuzmi
Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku Preuzmi
Zakon o ravnopravnosti polova ("Sl. Glasnik RS", br. 104/2009) Preuzmi
Zakon o upravnim sporovima (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009) Preuzmi

Propisi kojima je regulisan državni stručni ispit:
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 i 60/2018)
Zakon o državnoj upravi („Sl.glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima („Sl. Glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 i 99/14) član 100–102.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. Glasnik RS”, broj 99/09, 67/12- Odluka US RS Broj Iuz-353/2009)
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/2016) Preuzmi

Službene evidencije

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno I te iste imenske reči u ženskom rodu.

02.10.2018