media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Štátna odborná skúška pre orgány správy na území AP Vojvodiny

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá organizuje a uskutočňuje skladanie štátnej odbornej skúšky pre zamestnancov v orgánoch správy na území AP Vojvodiny.

Záväzok skladať štátnu odbornú skúšku, v súlade s Vyhláškou o programe a spôsobe skladania štátnej odbornej skúšky (vestník Službeni glasnik Republike Srbije číslo 16/09, 84/2014, 81/2016, 76/2017 a 60/2018) majú osoby zamestnané v ministerstvách, orgánoch správy v zložení ministerstva, osobitných organizáciách, súdoch, prokuratúrach, republikovom verejnom právnom zastupiteľstve, službách Národného zhromaždenia Srbskej republiky, úrade prezidenta Srbskej republiky, úrade Vlády Srbskej republiky, ako aj ústavnom súde, službách orgánov, ktorých členov volí Národné zhromaždenie Srbskej republiky, ako aj v odborných službách správnych obvodov. Ustanovenia tejto vyhlášky sa taktiež vzťahujú aj na držiteľov verejných oprávnení, ktorí vykonávajú zverené úkony verejnej správy, ako aj orgány autonómnych pokrajín, obcí, miest a mesto Belehrad – v ich pôsobnosti.

Osoby povinné skladať štátnu odbornú skúšku sú:
- štátni úradníci, čo založili pracovný pomer na dobu neurčitú alebo sú na skúšobnej práci,
- štátni úradníci, čo zložili štátnu odbornú skúšku podľa programu pre kandidátov s nadobudnutým stredoškolským vzdelaním, ak počas práce nadobudli vyšší stupeň vzdelania,
- praktikanti.

Štátnu odbornú skúšku môžu skladať aj osoby, čo majú záujem o prácu na úkonoch, pre ktoré je potrebná zložená štátna odborná skúška, ak majú najmenej jeden rok pracovnej skúsenosti v odbore, o čom pripájajú dôkaz k žiadosti o skladanie štátnej odbornej skúšky.
Štátna odborná skúška pre kandidátov s vysokoškolským vzdelaním zahrnuje tieto predmety:
- základy systému štátnej správy,
- ústavné zriadenie,
- základy systému Európskej únie,
- pracovnú legislatívu,
- kancelárske úkony,
- Správne konanie a správny spor (od 1. júna 2017).

Program štátnej odbornej skúšky pre štátnych úradníkov s vysokým vzdelaním

Štátna odborná skúška pre kandidátov so stredoškolským vzdelaním zahrnuje tieto skúšobné predmety:
- základy systému štátnej správy a ústavného zriadenia,
- základy systému Európskej únie,
- základy systému pracovných vzťahov a pracovné vzťahy v orgánoch štátnej správy,
- kancelárske úkony,
- Správne konanie (od 1. júna 2017).

Program štátnej odbornej skúšky pre štátnych úradníkov so stredným vzdelaním

Pokrajinský tajomník zriadil skúšobné komisie pre skladanie štátnej odbornej skúšky pre kandidátov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním.

Žiadosť o skladanie štátnej odbornej skúšky sa zasiela Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Bulvár Mihajla Pupina č. 16, 21 000 Nový Sad.

Žiadosť odovzdáva orgán štátnej správy, resp. Iný orgán alebo organizácia, v ktorej je kandidát zamestnaný a môže ju odovzdať aj kandidát. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá rozhoduje rozhodnutím o odovzdanej žiadosti o skladanie odbornej skúšky. Kandidát sa s dátumom, miestom, časom a výškou úhrady za skladanie skúšky oboznamuje do 30 dní pred skúškou.

Skúšky sa organizujú viackrát do mesiaca počas celého roka, vyjmúc augusta.

Kandidátovi, čo zložil skúšku sa vydáva osvedčenie o zloženej štátnej odbornej skúške.
Osvedčenie o zloženej štátnej odbornej skúške sa môže na žiadosť kandidáta vydať aj vo dvoch jazykoch. Dvojjazyčné osvedčenie sa vydáva v srbskom jazyku a v jednom jazyku menšinových národnostných spoločenstiev, čo sa úradne používajú v orgánoch správy AP Vojvodiny (maďarskom, slovenskom, chorvátskom, rumunskom a rusínskom).

Všetky potrebné informácie o štátnych odborných skúškach poskytne:
Ankica Jukić Mandić - tajomníčky skúšobných komisií
(kancelária:I/68; tel. 021/487-4213)
Elvira Štrbac – tajomníčky skúšobných komisií
(kancelária:I/68; tel. 021/487-4460)

Tlačivo žiadosti o skladanie štátnej odbornej skúšky. Stiahni
Vzor Osvedčenia o nadobudnutej pracovnej skúsenosti v odbore Stiahni

Doklady, ktoré osoby podávajú pri prihlasovaní štátnej odbornej skúšky:
• Štátni úradníci – doklady uvedené pod 1, 2, 3 a 4 (článok 3 vyhlášky),
• Osoby zamestnané v orgánoch lokálnej samosprávy - doklady uvedené pod 1, 2, 3 a 4 (v súlade s článkom 2 vyhlášky),
• Osoby, ktoré podali prihlášku na verejný súbeh na obsadenie funkcie, resp. Dosadenie - doklady uvedené pod 3, 4 a 5 (článok 7 vyhlášky),
• Osoby, ktoré majú záujem o prácv orgánoch štátnej správy – doklady uvedené pod 1, 2 a 7 (článok 8 vyhlášky),
• Osoby, ktoré počas práce získali vyšší stupeň vzdelávania (článok 4 vyhlášky):
odovzdávajú doklady uvedené pod 3, 4, fotokópiu osvedčenia o zloženej štátnej skúške so stredným vzdelaním ako aj dopis orgánu o úmysle premiestnenia osoby na úkony s novovzniknutým stupňom vzdelania.

Materiál na prípravu:
Skúšobné otázky pre kandidárov s vysokoškolským vzdelaním Stiahni
Skúšobné otázky pre kandidátov so stredoškolským vzdelaním Stiahni
NOVÉ! Príručka na skladanie Štátnej odbornej skúšky 2019 – desiate zmenené a doplnené vydanie Stiahni

Predpisy, ktorými je regulovaná štátna odborná skúška:
Vyhláška o programe a spôsobe skladania štátnej odbornej skúšky (vestník Službeni glasnik RS č. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 a 60/2018)
Zákon o štátnej správe (vestník Službeni glasnik RS číslo 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 a 30/2018 – i. zákon)
Zákon o štátnych úradníkoch (vestník Sl. Glasnik RS č. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 a 99/14) článok 100–102.
Zákon o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Sl. Glasnik RS číslo 99/09, 67/12- Uznesenie ÚS RS číslo Iuz-353/2009).
Zákon o zamestnancoch u autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (vestník Sl.glasnik RS č. 21/2016)Stiahni

Služobné evidencie

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

30.05.2019