media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Štátna odborná skúška pre prácu v orgánoch správy


Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev organizuje a uskutočňuje skladanie štátnej odbornej skúšky pre zamestnancov v orgánoch správy na území AP Vojvodiny.

Otázky dôležité pre vykonanie štátnej odbornej skúšky podrobnejšie upravuje Vyhláška o štátnej odbornej skúške, ktorá platí od 1. januára 2021.

Osoby povinné skladať štátnu odbornú skúšku sú:
• štátny zamestnanec, ktorý má ustanovený pracovný pomer na neurčitú dobu, ak neabsolvoval štátnu odbornú skúšku, resp. inú skúšku predpísanú v súlade so zákonom ako výnimku z vykonania štátnej odbornej skúšky, pracovník na skúšobnej práci a praktikant v štátnom orgáne,
• štátny zamestnanec, ktorý bol preradený na miesto zaradené do najnižšej hodnosti so získaným doplňujúcim vzdelaním podľa programu štátnej odbornej skúšky pre stupeň vzdelania získaný doplnkovým vzdelaním.

Štátnu odbornú skúšku môžu skladať aj:
• osoby, s ktorými je v súlade so zákonom uzatvorená zmluva o odbornom vzdelávaní bezplatne, a to na účely odborného vzdelávania, t.j. získavania pracovných skúseností a podmienok na vykonanie štátnej odbornej skúšky;
• ďalšie osoby so záujmom o prácu na prácach, pre ktoré je splnená štátna odborná skúška, a ktoré sú kvalifikované na samostatnú prácu v odbore, tj samostatný výkon práce a v odbore získali pracovné skúsenosti po dobu, ktorá je podmienkou vykonania štátnej odbornej skúšky v r. stupeň vzdelania, tj vzdelanie príslušnej osoby;
• osoby, ktoré neabsolvovali štátnu odbornú skúšku a prihlásili sa na verejný súbeh na obsadenie miesta v štátnom orgáne v súlade s predpismi o štátnych zamestnancoch alebo na obsadenie miest v autonómnej pokrajine, útvare miestnej samosprávy a v meste Belehrad v súlade s predpismi o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách a jednotkách miestnej samosprávy

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na úradníkov, ktorí sú povinní zložiť štátnu odbornú skúšku v súlade so zákonom upravujúcim práva a povinnosti zamestnancov orgánov autonómnych pokrajín a miestnych samospráv, ako aj zamestnancov iných držiteľov verejnej moci, u ktorých vykonávajú zverené úlohy.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ŠTÁTNEJ ODBORNEJ SKÚŠKY
Žiadosť o vykonanie štátnej odbornej skúšky sa podáva na Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, Bulvár Mihajla Pupina č. 16, 21000 Nový Sad.

Žiadosť podáva orgán štátnej správy, t. j. Iný orgán alebo organizácia, v ktorej je kandidát zamestnaný, a môže ju podať sám kandidát. Pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev rozhoduje rozhodnutím o žiadosti o vykonanie skúšky. Uchádzač je informovaný o dátume, mieste, čase a výške poplatku za vykonanie skúšky najneskôr 30 dní pred začiatkom skúšky.

Žiadosť o vykonanie štátnej odbornej skúšky sa podáva na predpísanom tlačive:

• pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním - Tlačivo 1;
• pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním - Tlačivo 2.

Údaje vo formulári žiadosti sa zadávajú elektronicky.

DOKUMENTY, ktoré sa predkladajú so žiadosťou o vykonanie štátnej odbornej skúšky

Štátni zamestnanci a štátni zamestnanci v jednotkách miestnej samosprávy

• rozhodnutie o zamestnaní na neurčitú dobu, t.j. rozhodnutie o zamestnaní praktikanta na dobu určitú;
• rozhodnutie o stanovenej povinnosti vykonať skúšku;
• overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní;
• fotokópia občianskeho preukazu.

Štátny zamestnanec preradený na miesto zaradené do najnižšieho titulu so získaným ďalším vzdelaním:

• rozhodnutie o preradení na prácu zaradenú do najnižšieho titulu so získaným ďalším vzdelaním;
• rozhodnutie o stanovenej povinnosti vykonať skúšku;
• overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní;
• fotokópia občianskeho preukazu.

Osoby, s ktorými je uzatvorená zmluva o odbornom vzdelávaní bez úhrady na účely odborného uschopnenia, resp. získania pracovných skúseností a podmienok na vykonanie štátnej odbornej skúšky:

• zmluva o odbornom vzdelávaní bez úhrady na účely odborného uschopnenia, resp. získanie pracovných skúseností a podmienok na vykonanie skúšky;
• overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní;
• fotokópia občianskeho preukazu
Záujemcovia o prácu na prácach, pre ktoré je podmienka, aby vykonali štátnu odbornú skúšku

• overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní;
• osvedčenie (potvrdenie) o odbornej spôsobilosti na samostatnú prácu, t.j. výkon práce a získané pracovné skúsenosti v odbore po dobu, ktorá je podmienkou vykonania skúšky v stupni vzdelania, t. j. vzdelanie týkajúcej sa osoby;
• fotokópia občianskeho preukazu.

Osoby, ktoré nezložili štátnu odbornú skúšku a prihlásili sa na verejný súbeh na obsadenie miesta:

• overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní;
• osvedčenie (potvrdenie) o odbornej spôsobilosti na samostatnú prácu, t. j. výkon práce a získané pracovné skúsenosti v odbore po dobu, ktorá je podmienkou vykonania skúšky v stupni vzdelania, t.j. vzdelanie týkajúcej sa osoby;
• dôkaz o prihláške na verejný súbeh na obsadenie miesta v štátnom orgáne, t.j. orgáne autonómnej pokrajiny, miestnej samosprávy alebo v meste Belehrad;
• fotokópia občianskeho preukazu.

Štátna odborná skúška pre kandidátov s vysokoškolským vzdelaním

Štátna odborná skúška pre kandidátov s vysokoškolským vzdelaním v základnom akademickom štúdiu v rozsahu najmenej 240 kreditov ECPB, magisterskom akademickom štúdiu, odbornom akademickom štúdiu, odbornom odborovom štúdiu, t.j. základnom štúdiu trvajúcom najmenej štyri roky alebo odbornom štúdiu na fakulte a kandidátov so získaným vysokoškolským vzdelaním v základnom akademickom štúdiu v hodnote 180 kreditov ECPB základné odborné štúdium, t.j v štúdium do troch rokov, zahŕňa nasledujúce skúšobné predmety:

1) ústavné zriadenie,
2) systém štátnej správy,
3) správne konanie a správny spor,
4)kancelárske úkony,
5) pracovné zákonodarstvo,
6)základy systému Európskej únie.


Oblasti, ktoré tvoria obsah predmetov skúšky sú v Programe štátnej odbornej skúšky – PRE KANDIDÁTOV S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM.
Štátna odborná skúška pre kandidátov so stredným vzdelaním

Súčasťou štátnej odbornej skúšky pre kandidátov so stredným vzdelaním sú tieto skúšobné predmety:

1) Ústavné usporiadanie a základy systému štátnej správy;
2) Správne konanie;
3) Kancelárske úkony;
4) Základy pracovnej legislatívy;
5) Základy systému Európskej únie;

Oblasti, ktoré tvoria obsah predmetov skúšky sú v Programe štátnej odbornej skúšky – PRE KANDIDÁTOV SO STREDNÝM VZDELANÍM.

Pokrajinský tajomník zriadil skúšobné komisie pre skladanie štátnej odbornej skúšky pre kandidátov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním.


Skúšky sa organizujú viackrát do mesiaca počas celého roka, vyjmúc augusta.

Kandidátovi, čo zložil skúšku sa vydáva osvedčenie o zloženej štátnej odbornej skúške.
Osvedčenie o zloženej štátnej odbornej skúške sa môže na žiadosť kandidáta vydať aj vo dvoch jazykoch. Dvojjazyčné osvedčenie sa vydáva v srbskom jazyku a v jednom jazyku menšinových národnostných spoločenstiev, čo sa úradne používajú v orgánoch správy AP Vojvodiny (maďarskom, slovenskom, chorvátskom, rumunskom a rusínskom).

Všetky potrebné informácie o štátnych odborných skúškach poskytne:
Ankica Jukić-Mandić - tajomníčka skúšobných komisií
(kancelária: 68/I; tel. 021/487-4213)
Elvira Štrbac – tajomníčka skúšobných komisií
(kancelária: 68/I; tel. 021/487-4460)


Vzor Osvedčenia o nadobudnutej pracovnej skúsenosti v odbore Stiahni


Materiál na prípravu:

Príručka na skladanie Štátnej odbornej skúšky 2019 – desiate zmenené a doplnené vydanie Stiahni

Predpisy, ktorými je regulovaná štátna odborná skúška:

Vyhláška o programe a spôsobe skladania štátnej odbornej skúšky (vestník Službeni glasnik RS č.86/19)
Zákon o štátnej správe (vestník Službeni glasnik RS číslo 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 a 30/2018 – i. zákon)
Zákon o štátnych úradníkoch (vestník Sl. Glasnik RS č. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 a 99/14) článok 100–102.
Zákon o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Sl. Glasnik RS číslo 99/09, 67/12- Uznesenie ÚS RS číslo Iuz-353/2009).
Zákon o zamestnancoch u autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (vestník Sl.glasnik RS č. 21/2016) Stiahni


Služobné evidencie

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

13.01.2021