media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de stat de specialitate în activitatea organelor administraţiei

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale organizează şi desfăşoară susţinerea examenului de stat de specialitate pentru angajaţii în organele administraţiei din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina..

Problemele legate de desfăşurarea examenului de stat de specialitate sunt stipulate mai detaliat în Ordonanţa privind examenul de stat de specialitate, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.

Persoanele obligate să susţină examenul de stat de specialitate:

• funcţionarul de stat care a întemeiat raport de muncă pe timp nedeterminat, dacă n-a examenul de stat de specialitate promovat, respectiv un alt examen care în conformitate cu legea este prescris ca excepţie de la susţinerea examenului de stat de specialitate, persoana angajată pe o perioadă de probă şi stagiarul la organul de stat;
• funcţionarul de stat care a fost repartizat la un loc de muncă categorizat la cel mai de jos titlu cu instruirea suplimentară dobândită, conform programului examenului de stat de specialitate pentru gradul de instruire pe care l-a dobândit prin instruirea suplimentară;

Examenul de stat de specialitate îl pot susţine şi:

• persoanele cu care a fost semnat, în conformitate cu legea, contract privind formarea profesională fără compensaţie, în vederea formării profesionale, respectiv dobândirii experienţei în muncă şi a creării condiţiilor pentru susţinerea examenului de stat de specialitate;
• alte persoane interesate pentru munca la activităţile pentru a căror efectuare se impune condiţia de susţinere a examenului de stat de specialitate, care s-au format pentru activitatea independentă în profesie, respectiv efectuarea independentă a activităţilor şi au dobândit experienţă în muncă în profesie cu durata care este condiţie pentru susţinerea examenului de stat de specialitate la nivelul instruirii profesionale, respectiv instruirii persoanei în cauză;
• persoanele care n-au examenul de stat de specialitate promovat, dar au depus cerere la concursul public pentru completarea locurilor în organul de stat în conformitate cu reglementările privind funcţionarii de stat, respectiv completarea locurilor în provincia autonomă, unitatea autoguvernării locale şi Oraşul Belgrad în conformitate cu reglementările privind angajaţii în provinciile autonome şi unităţile autoguvernării locale.

Dispoziţiile acestei ordonanţe se aplică funcţionarilor care au obligaţia de a promova examenul de stat de specialitate în conformitate cu legea prin care se stipulează drepturile şi obligaţiile din raportul de muncă al angajaţilor în organele provinciilor autonome şi unităţile autoguvernării locale, precum şi ale angajaţilor la alţi deţinători ai autorizărilor publice care efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat.

MODUL DE PREZENTARE A CERERII

CEREREA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE STAT DE SPECIALITATE

Cererea pentru susţinerea examenului de stat de specialitate se prezintă Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16, 21000 Novi Sad.

Cererea o prezintă organul administraţiei de stat, respectiv un alt organ sau organizaţie în care candidatul este angajat, dar poate fi prezentată şi de însuşi candidatul. Secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale prin decizie hotărăşte asupra cererii de susţinere a examenului. Asupra datei, locului, timpului şi compensaţiei pentru susţinerea examenului, candidatul va fi anunţat cel târziu 30 de zile înainte de susţinerea examenului.

Cererea pentru susţinerea examenului de stat de specialitate se depune pe formularul prescris:

pentru candidaţii cu studii superioareFormularul 1;
pentru candidaţii cu studii mediiFormularul 2.

DOCUMENTELE CARE se prezintă anexate cererii pentru susţinerea examenului de stat de specialitate

Funcţionarii de stat şi funcţionarii din unităţile autoguvernării locale


• decizia privind încheierea raportului de muncă pe timp nedeterminat, respectiv decizia privind încheierea raportului de muncă al stagiarilor pe timp determinat;
• decizia privind stabilirea obligaţiei de susţinere a examenului;
• fotocopia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire;
• fotocopia buletinului de identitate.

Funcţionarul de stat repartizat la locul de muncă categorizat la cel mai de jos titlu cu instruirea suplimentară dobândită

• decizia privind repartizarea la locul de muncă categorizat la cel mai de jos titlu cu instruirea suplimentară dobândită;
• decizia privind stabilirea obligaţiei de susţinere a examenului;
• fotocopia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire;
• fotocopia buletinului de identitate.

Persoanele cu care a fost semnat contractul privind formarea profesională fără compensaţie, în vederea formării profesionale, respectiv dobândirii experienţei în muncă şi a creării condiţiilor pentru susţinerea examenului de stat de specialitate:

• contractul privind formarea profesională fără compensaţie, în vederea formării profesionale, respectiv dobândirii experienţei în muncă şi a creării condiţiilor pentru susţinerea examenului de stat de specialitate;
• fotocopia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire;
• fotocopia buletinului de identitate.

Persoanele interesate pentru munca la activităţile pentru a căror efectuare se impune condiţia de susţinere a examenului de stat de specialitate

• fotocopia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire;
• certificatul (adeverinţa) privind formarea pentru munca independentă, respectiv efectuarea activităţilor şi dobândirea experienţei în muncă în profesie cu durata care este condiţie pentru susţinerea examenului de stat de specialitate la nivelul instruirii profesionale, respectiv instruirii persoanei în cauză;
• fotocopia buletinului de identitate.

Persoanele care n-au examenul de stat de specialitate promovat, dar au depus cerere la concursul public pentru completarea locurilor:

• fotocopia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire;
• certificatul (adeverinţa) privind formarea pentru munca independentă, respectiv efectuarea activităţilor şi dobândirea experienţei în muncă în profesie cu durata care este condiţie pentru susţinerea examenului de stat de specialitate la nivelul instruirii profesionale, respectiv instruirii persoanei în cauză;
• dovadă privind cererea la concursul public pentru completarea locurilor în organul de stat, respectiv organul provinciei autonome, unitatea autoguvernării locale şi Oraşul Belgrad;
• fotocopia buletinului de identitate.

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu studii superioare

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu studii superioare la studii academice de licenţă cu cel puţin 240 ECTS, studii academice de master, studii profesionale de specialitate, respectiv la studiile de licenţă cu durata de de cel puţin patru ani sau la sudiile de specialitate la facultate şi candidaţii cu nivel de instruire superior dobândit la studiile academice de licenţă cu 180 ЕСTS, studiile profesionale de licenţă, respectiv la studiile cu durata de trei ani, cuprinde următoarele discipline:

1) Orânduirea constituţională;
2) Sistemul administraţiei de stat;
3) Procedura administrativă şi contenciosul administrativ;
4) Activitatea de birou;
5) Legislaţia raporturilor de muncă;
6) Bazele sistemului Uniunii Europene.


Domeniile care constituie conţinutul disciplinelor de examinare sunt cuprinse în Programul examenului de stat de specialitate – PENTRU CANDIDAŢII CU STUDII SUPERIOARE.

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu studii medii

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu studii medii cuprinde următoarele discipline:

1) Orânduirea constituţională şi bazele sistemului administraţiei de stat;
2) Procedura administrativă;
3) Activitatea de birou;
4) Legislaţia raporturilor de muncă;
5) Bazele sistemului Uniunii Europene.


Domeniile care constituie conţinutul disciplinelor de examinare sunt menţionate în Programul examenului de stat de specialitate – PENTRU CANDIDAŢII CU STUDII MEDII.

Secretarul provincial a înfiinţat comisii de examinare pentru susţinerea examenului de stat de specialitate pentru funcţionarii de stat cu studii superioare şi cu studii medii.

Examenele se organizează de mai multe ori în cursul lunii, pe tot parcursul anului, cu excepţia lunii august.

În urma promovării examenului, se eliberează certificatul privind promovarea examenului de stat de specialitate, care - la cererea candidatului - poate fi bilingv. Certificatul bilingv se redactează în limba sârbă şi într- una din limbile comunităţilor naţionale minoritare care sunt în uz oficial în organele administraţiei din P.A.Voivodina (limbile maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană).

Pentru informaţii referitoare la examenele de specialitate vă puteţi adresa la:
Ankica Jukić Mandić - secretara comisiilor de examinare
(birou: I/68; telefon: 021/4874213)
Elvira Štrbac – secretara comisiilor de examinare
(biroul: I/68; telefon: 021/487-4460).

Exemplu de Adeverinţă privind experienţa profesională dobândită Preia

Material pentru pregătire:

Îndreptar pentru susținerea Examenului de stat de specialitate 2019 – ediția a X-a modificată și completată Preia

Reglementările prin care este stipulat examenul de stat de specialitate:

Ordonanţa privind programul şi modul de susţinere a examenului de stat de specialitate („Monitorul oficial al RS“ nr. 86/19)
Legea privind administraţia de stat („Monitorul oficial al RS“, nr. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 şi 30/2018 – altă lege))
Legea privind funcţionarii de stat („Monitorul oficial al RS”, nr. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 şi 99/14) articolele 100–102.
Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina(„Monitorul oficial al RS”, numerele 99/09, 67/12- Hotărârea CC RS Numărul Iuz-353/2009)
Legea privind angajaţii în provinciile autonome şi unităţile autoguvernării locale („Monitorul oficial al RS“, nr. 21/2016, 113/2017-I - altă lege şi 95/2018) Preia

Evidenţe oficiale

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

14.01.2021