media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Державни фахови испит за роботу у орґанох управи


Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци орґанизує и запровадзує покладанє державного фахового испиту за занятих у орґанох управи на териториї АП Войводини.

Питаня хтори значни за запровадзованє державного фахового испиту блїжей ушорени Зоз Уредбу о державним фаховим испиту, яку ше применює од 1. януара 2021. року.

Особи хтори обовязни покладац державни фахови испит:
• державни службенїк хтори засновал роботне одношенє на нєодредзени час, кед нє ма положени державни фахови испит, односно други испит хтори у складзе зоз законом предписани як винїмок од покладаня державного фахового испиту, особа хтора на пробней роботи и приправнїк у державним орґану;
• державни службенїк хтори премесцени на роботне место яке розкласоване до найнїзшей професиї зоз здобутим дополнююцим образованьом, по програми державного фахового испиту за ступень образованя яке здобул з дополнююцим образованьом;
Державни фахови испит можу покладац и:
• особи зоз хторима, и у складзе зоз законом, заключени контракт о фаховим оспособйованю без надополнєня, пре фахове оспособйованє, односно здобуванє роботного искуства и условийох за покладанє державного фахового испиту;
• други особи цо заинтересовани за роботу на роботох за яки условиє положени державни фахови испит, а хтори ше оспособели за самостойну роботу у фаху, односно самостойне окончованє роботох и маю здобуте роботне искуство у фаху у тирваню цо условиє за покладанє державного фахового испиту у ступню фаховей приготовки, односно образованя односней особи;
• особи хтори нє маю положени державни фахови испит, а приявели ше на явни конкурс за пополньованє положеня у державним орґану у складзе з предписанями о державних службенїкох, односно за пополньованє положеня у автономней покраїни, єдинки локалней самоуправи и городу Беоґраду у складзе зоз предписанями о занятих у автономней покраїни и єдинкох локалней самоуправи.
Одредби тей уредби ше применює на службенїкох хтори длужни покладац державни фахови испит у складзе зоз законом цо ушорює права и длужносци зоз роботного одношеня занятих у орґанох автономних покраїнох и єдинкох локалних самоуправох, як и на занятих у других маюцих явних компетенцийох хтори окончую зверени роботи державней управи.


СПОСОБ ПОДНОШЕНЯ ПРИЯВИ

ВИМАГАНЄ ЗА ПОКЛАДАНЄ ДЕРЖАВНОГО ФАХОВОГО ИСПИТУ

Вимаганє за покладанє державного фахового испиту ше подноши Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Булевар Михайла Пупина число 16, 21000 Нови Сад.

Вимаганє подноши орґан державней управи, односно други орґан або орґанизация, дзе кандидат заняти, а може го поднєсц и сам кандидат. Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци зоз ришеньом одлучує о вимаганю за покладанє испиту. Кандидат ше, найпознєше 30 днї пред започатим испитом, информує о датуму, месце, часу и висини надополнєня за покладанє испиту.

Вимаганє за покладанє державного фахового испиту ше подноши на предписаним формулару:

за кандидатох зоз високим образованьомФормулар 1;
за кандидатох зоз штреднїм образованьомФормулар 2.

Податки ше до формулару вимаганя уписує на електронски способ.

ДОКУМЕНТИ ЯКИ ше подноши ґу вимаганю за покладанє державного фахового испиту

Державни службенїки и службенїки у єдинкох локалних самоуправох

• ришенє о снованю роботного одношеня на нєодредзени час, односно ришенє о снованю роботного одношеня приправнїка на одредзени час;
• ришенє о утвердзеней обовязки покладаня испиту;
• оверену фотокопию дипломи о здобутим образованю;
• фотокопию особней леґитимациї.

Державни службенїк премесцени на роботне место яке розкласоване до найнїзшей професиї зоз здобутим дополнююцим образованьом:
• ришенє о преходзеню на роботне место яке розкласоване до найнїзшей професиї зоз здобутим дополнююцим образованьом;
• ришенє о утвердзеней обовязки покладаня испиту;
• оверену фотокопию дипломи о здобутим образованю;
• фотокопию особней леґитимациї
.
Особи зоз хторима заключени контракт о фаховим оспособйованю без надополнєня, пре фахове оспособйованє, односно здобуванє роботного искуства и условийох за покладанє державного фахового испиту:
• контракт о фаховим оспособйованю без надополнєня, пре фахове оспособйованє, односно здобуванє искуства и условийох за покладанє испиту;
• оверену фотокопию дипломи о здобутим образованю;
• фотокопию особней леґитимациї.

Особи хтори заинтересовани за роботу на роботох за яки условиє положени державни фахови испит
• оверену фотокопию дипломи о здобутим образованю;
• уверенє (потвердзенє) о оспособеносци за самостойну роботу, односно окончованє роботох и здобутим роботним искуству у фаху у тирваню цо условиє за покладанє испиту у ступню фаховей приготовки, односно образованя односней особи;
• фотокопию особней леґитимациї.

Особи хтори нє маю положени державни фахови испит, а приявели ше на явни конкурс за пополньованє положеня:
• оверену фотокопию дипломи о здобутим образованю;
• уверенє (потвердзенє) о оспособеносци за самостойну роботу, односно окончованє роботох и здобутим роботним искуству у фаху у тирваню цо условиє за покладанє испиту у ступню фаховей приготовки, односно образованя односней особи;
• доказ о прияви на явни конкурс за пополньованє положеня у державним орґану, односно орґану автономней покраїни, єдинки локалней самоуправи або городу Беоґрад;
• фотокопию особней леґитимациї.

Державни фахови испит за кандидатох зоз високим образованьом

Державни фахови испит за кандидатох зоз здобутим високим образованьом на основних академских студийох у обсягу найменєй 240 ЕСПБ боди, мастер академских студийох, специялистичних фаховних студийох, односно на основних студийох яки тирваю найменєй штири роки або специялистичних студийох на факултету и кандидатох зоз здобутим високим образованьом на основних академских студийох зоз 180 ЕСПБ бодами, основних фаховних студийох, односно на студийох яки тирваю три роки, облапя шлїдуюци испитни предмети:

1) Уставне ушоренє;
2) Система державней управи;
3) Управни поступок и управни спор;
4) Канцеларийне дїлованє;
5) Роботне законодавство;
6) Основи системи Европскей униї.


Обласци цо творя змист испитних предметох облапени у Програми державного фахового испиту – ЗА КАНДИДАТОХ ЗОЗ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАНЬОМ

Державни фахови испит за кандидатох зоз штреднїм образованьом

Державни фахови испит за кандидатох зоз здобутим штреднїм образованьом облапя тоти испитни предмети:

1) Уставне ушоренє и основи системи державней управи;
2) Управни поступок;
3) Канцеларийне дїлованє;
4) Основи роботного законодавства;
5) Основи системи Европскей униї.


Обласци цо творя змист испитних предметох облапени у Програми державного фахового испиту – ЗА КАНДИДАТОХ ЗОЗ ШТРЕДНЇМ ОБРАЗОВАНЬОМ.

Покраїнски секретар формовал испитни комисиї за покладанє державного фахового испиту за державних службенїкох зоз високим и штреднїм образованьом.

Испити ше орґанизує на вецей раз у мешацу, през цали рок, окрем у авґусту.

По положеним испиту, видава ше уверенє о положеним державним фаховим испиту, хторе – на вимаганє кандидата – може буц двоязичне. Двоязичне уверенє ше виписує на сербским язику и на єдним зоз язикох меншинских националних заєднїцох цо ше службено хаснує у орґанох управи АП Войводини (мадярски, словацки, горватски, румунски и руски язик).

За шицки информациї цо вязани за фахово испити мож ше явиц
Анкици Юкич-Мандич – секретарки испитних комисийох
(канцелария 68/I; тел. 021/487-4213)
Елвири Штрбац – секретарки испитних комисийох
(канцелария: 68/I; тел. 021/487-4460).

Приклад Потвердзеня о здобутим роботним искуству у фаху Превежнї

Материяли за пририхтованє:

Приручнїк за покладанє Державного испиту 2019 – друге вименєне виданє Превежнї

Предписаня з якима реґуловани державни фахови испит:
Уредба о програми и способе покладаня державного фахового испиту («Службени глашнїк РС», число 86/19)
Закон о державней управи («Службени глашнїк РС», число 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – др. Закон)
Закон о державних службенїкох («Сл. Глашнїк РС», число 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 и 99/14) член 100–102.
Закон о утвердзованю компетенцийох Автономней Покраїни Войводини («Сл. Глашнїк РС», число 99/09, 67/12 – Одлука УС РС Число Iуз-353/2009) Закон о занятих у автономних покраїнох и єдинкох локалней самоуправи («Сл. Глашнїк РС», число 21/2016, 113/2017-I - други закон и 95/2018) Превежнї


Службени евиденциї

Шицки меновнїки хтори у тим тексту похасновани у хлопским роду, а маю и женски род, подрозумюю источашнє и тоти исти меновнїки у женском роду.

13.01.2021