media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Január

Už prvý týždeň tejto akcie predstavitelia sekretariátu navštívili početné školy, a tak mali príležitosť na mieste zvážiť potreby ustanovizní, čo aj bolo prvotným cieľom.
Prvé dojmy z návštev sú veľmi pozitívne. Spolu s veľmi srdečným privítaním, predstavitelia všetkých škôl vyjadrili spokojnosť v dôsledku novej akcie.
Všetky navštívené školy boli informované o súbehoch Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a Kancelárie pre spravovanie verejnými vkladmi, prostredníctvom ktorých je zabezpečená finančná podpora vzdelávacím ustanovizniam.
Budova ZŠ Đuru Daničića v nasledovnom roku oslávi 60 rokov existencie, ale je v dobrom stave. Riaditeľ a pedagóg tejto školy zdôraznili, že sú spokojní s medziľudskými vzťahmi v kolektíve a vzťahmi medzi žiakmi.

Budova Elektrotechnickej školy Mihajla Pupina je dobre zachovaná, aj keď bola obnovená pred tridsiatimi rokmi. Potrebné je vymeniť okná na škole. V škole nie je bezpečnostná služba, systém aj tak funguje – v podobe dozoru.

Budova ZŠ Nikolu Teslu je stará, ale je v dobrom stave. Za väčšinu potrieb, ktoré uviedli zamestnanci na tejto škole sú zabezpečené prostriedky z mesta, a zamestnanci boli usmernení, aby sa uchádzali na súbehoch, ktoré budú vypísané aj v tomto roku.

Ikeď predstavitelia Dopravnej školy Pinkiho pripomenuli, že je potrebné vykonať menšie opravy budovy, pri návšteve bolo zistené, že dvor a vozový park pre vodičov B kategórie sú v dobrom stave.

Budova ZŠ Žarka Zrenjanina bola vystavaná v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Budova školy je v dobrom stave, pekne je upravená, s mnoho zelene a pekne ozdobenými stenami. Učebne sú tiež pekne upravené a zriadené.

Budova Strednej zdravotníckej školy 7. apríla je pekne upravená, chodby sú čisté a všetko robí dojem tepla a harmónie.

Na budove ZŠ Vasu Stajića prebieha rekonštrukcia a rozšírenie. Potrebné je obnoviť telocvičňu a renovovať podlahy.

Základná škola Sonji Marinković z Nového Sadu je jednou z prvých škôl, ktorá začala s inkluzívnou výučbou. Okrem toho kolektív školy sa snaží podporiť talentovaných žiakov a poskytnúť im príležitosti na zdokonaľovanie - v súlade s ich potenciálmi. Budova školy je pekne vyzdobená, chodby sú zriadené a krásne vymaľované.

Budova ZŠ Józsefa Attilu je pekne vyzdobená, chodby sú čisté. Vo školskom dvore, vedľa stromov, sú uvedené názvy stromov, ktoré pomáhajú neformálnom vzdelávaní. Podľa riaditeľa Dragana Utržana sa všetci v škole snažia poskytnúť optimálne podmienky pre prácu. Tiež uvádza, že škola sa zúčastňuje na rôznych projektoch, ale že by sa chceli zapojiť do programov cezhraničnej spolupráce so školami v regióne (projekty IPA).

Poľnohospodárska škola so žiackym domovom z Futogu je jedinou školou v Juhobáčskom okrese venovaná výlučne vzdelávaniu v oblasti poľnohospodárstva. Budova školy je veľmi stará a pod ochranou Ústavu ochrany kultúrnych pamiatok mesta Nový Sad. Škola má veľa projektov pripravených na realizáciu. Okrem toho bola prezentovaná príležitosť na duálne vzdelávanie.

Pri návšteve základnej školy "Ljudovít Štúr" možno dospieť k záveru, že budova školy je stará, ale že je v dobrom stave. Pre väčšinu potrieb škôl finančné prostriedky poskytlo mesto Nový Sad, ale odporúča sa vedeniu školy, aby úrady v škole kontaktovali náš sekretariát, kôli ďalším informáciám týkajúcich sa nadchádzajúcich súbehov.

Na základnej škole Aleksu Šantića zo Stepanovićeva sa zmenili okná a renovovali sa aj interiérové stolárstvo a sanitárne uzly. Podľa slov riaditeľa Svetlany Keleman škola sa zúčastňuje rôznych projektov (napríklad: Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, Záverom k úsmevu, Naštartujte svoju budúcnosť v spolupráci s AISEC-om). Tiež plánujú obohatiť svoju činnosť podnikaním.

Riaditeľ základnej školy Đorđa Natoševića z Nového Sadu predstavil nápady na rozšírenie školy, úpravu suterénu a strechy, ako aj na nahradení video dozoru, ktoré enebolo vymenené za dvadsať rokov. Okrem toho prítomných oboznámil o úspešne dokončených projektoch, prostredníctvom ktorých zabezpečili interaktívne tabule, nové stroje na kuchynské vybavenie, ako aj projekt Zdravé stravovanie v školských kuchyniach. Tiež riaditeľ školy hovoril o tom, že privedie talianskeho kuchára na zaškolenie kuchárov v škole a návrh na podanie žiadosti o Hasap štandard.

Budova školy na špeciálne základné hudobné vzdelanie Josipa Slavenského z Nového Sadu je úhľadná, komorná scéna - hoci malá - je svetlá a pekne upravená s výnikajúcim koncertným klavírom. Školy potrebujú prístupovú rampu pre invalidov a výťahy. Inštitúcia bola vyslaná na adresu Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev v súvislosti s akutuálnymi súbehmi.

06.02.2018