media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Február

Objekt ZŠ Miroslava Antića vo Futogu je v dobrom stave. Podľa slov riaditeľky školy Gordany Hajduković-Jandrić žiaci sa dobrovoľne prihlasujú do projektu nášho sekretariátu Energia všade vôkol nás. Získali aj odmenu na medzinárodnej súťaži vo Fínsku. Na zveľadenie tohto projektu sa žiadali prostriedky na súbehu Sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Plánujú tiež aj zveľadiť projekt Mini kapustiáda, v rámci ktorého deti zo škôlok, škôl a domova vo Veterniku v rámci lokálneho spoločenstva usporadúvajú dielne, výstavy a podujatia.

Hoci je budova ZŠ Sveti Sava v Rumenke stará, je v dobrom stave. V škole stále navyšujú počet počítačov v informatickom kabinete, v prvom rade prostredníctvom súbehov. Výučba sa koná v srbskom a maďarskom jazyku. Zsolt Gyilvesi, riaditeľ školy, vyzdvihol, že sa neustále snaží motivovať rodičov k tomu, aby zapisovali deti do maďarskej triedy. V budúcnosti plánujú rozšíriť školu a získať tak aj kuchyňu a jedáleň a tiež aj premiestniť dielňu a získať dodatočných 12 učební.

Riaditeľ ZŠ Veljka Petrovića v Begeči Milan Tatić povedal, že majú problém s nedostatkom odborných spolupracovníkov zvlášť z toho dôvodu, že sa do školy zapisujú deti rómskej populácie, pri ktorých je potrebná dodatočná práca. Týmto deťom sa v spolupráci s mestom zabezpečila aj preprava zo sídla Bangladeš. V škole treba dobudovať dve učebne na prípravu a dodatočnú a doplnkovú výučbu a preto sa im odporučilo prihlásiť sa na aktuálne súbehy sekretariátu.

Objekt Strednej školy Bogdana Šuputa je starý, ale vo výbornom stave. Budova je svetlá a príjemná. Je nevyhnutné obnoviť betónové dráhy na nádvorí školy. Tajomníčka školy Aleksandra Vujasinović vyzdvihla, že doteraz problémy s učiteľským kádrom ani pre jeden vyučovací jazyk – srbský a maďarský - nemali. Tiež bolo zdôraznené, že doteraz mali výbornú spoluprácu s národnostnou radou.

Najväčším problémom ZŠ Ivu Andrića v Budisave je to, že sa zmenšil počet žiakov z dôvodu znižovnia počtu detí a stáleho vysťahúvania rodín do krajín EÚ. Riaditeľ školy Goran Srdić povedal, že si prajú, aby sa výučba v maďarskom jazyku udržala a že sa snažia prilákať aj nových možných žiakov školy. Žiakom od 1. po 4. ročník ponúkajú organizovaný predĺžený pobyt, ktorý sa financuje za pomoci maďarskej národnostnej rady. Škole sa navrhlo v spolupráci s národnostnou radou začať akciu zisťovania stavu možných žiakov prvého ročníka, ktorí budú navštevovať výučbu v maďarskom jazyku.

Na pracovnej schôdzi s predstaviteľmi Hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade sa prevažne hovorilo o výstavbe novej školy, kde bude umiestnená nielen základná a stredná hudobná škola, ale aj základná a stredná baletná škola. V novej škole sa plánuje uviesť nové smery, akým je popová hudba, džezová hudba a moderná hudba.

Stredná ekonomická škola Svetozara Miletića v Novom Sade už uplatňuje duálne vzdelávanie pre vzelanostný profil obchodník. Na samom objekte je potrebná adaptácia a preto sa im poukázalo na aktuálne súbehy Sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev .

Objekt Školy základného vzdelávania a výchovy dospelých Sveti Sava v Novom Sade je upravený, ale aj tak potrebuje renováciu. Návrh riaditeľa Nikolu Jokovića je otvoriť vzdelanostný profil v trvaní jedného roka alebo kurz pre určité povolanie pre frekventantov, čo si po ukončení školenia želajú pokračovať v školení.

Baletná škola v Novom Sade je upravená. Obliekárne sa udržiavajú. Riaditeľka školy Sanja Vučurević prezentovala výzor budúcej školy a ideu o spoločnej práci s hudobnou školou. Na základe týchto údajov a vzhľadom na to, že sa ukončenie výstavby školy očakáva koncom roku 2019 spolupracovníčka nášho sekretariátu Marijana Divijački riaditeľku školy oboznámila s nadchádzajúcimi súbehmi a možnosťami uchádzania sa na nich.

Na ZŠ Jovana Dučića v Petrovaradine je pre nedostatok priestoru výučba organizovaná aj v medzizmenách pre žiakov prvého a druhého ročníka. Hovoria, že by postačili tri učebne, aby sa výučbe v medzizmene vyhlo. V pláne je vypracovanie projektu pre nadstavbu kabinetov fyziky, chémie, biológie a geografie. Poukázalo sa im na aktuálne súbehy sekretariátu.

Riaditeľka ZŠ 22. Augusta v Bukovci Milanka Deman vyzdvihla, že na škole vládne dobré a pracovné ovzdušie, že je kolektív jednotný a ustanovizeň súčasná. Veľký dôraz kladú na ekonomiku, ochranu životného prostredia a zdravú výživu. Na nádvorí školy majú organickú záhradu. Každoročne sa koná Festival zdravých potravín Povrćijada, do ktorého sú zapojení aj rodičia aj žiaci.

Objekt Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja v Novom sade je v dobrom stave. Riaditeľ gymnázia Dr. Radivoje P. Stojković zdôraznil, že im Ministerstvo osvety schválilo smer medzinárodnej maturity, ktorý sa začne realizovať od septembra roku 2018. Výučba bude prebiehať výlučne v anglickom jazyku, okrem povinného predmetu srbský jazyk. Plánuje sa aj výmena žiakov a vtedy budú žiaci zo zahraničia prichádzať k nám na obdobie v trvaní jedného roka.

Objekt ZŠ Desanky Maksimovićovej vo Futogu je v dobrom stave, hoci treba omaľovať vnútorné miestnosti. Podľa slov riaditeľa školy Slobodana Egelju v kolektíve panuje dobré a pracovné ovzdušie. Telocvičňa je však nepoužiteľná. Keďže projekt na jej rekonštrukciu majú už viac rokov, ako aj použiteľné povolenia, poukázalo sa im na aktuálne súbehy sekretariátu.

Prvý dojem o ŠZSV Milana Petrovića v Novom Sade nasvedčuje tomu, že objekt je súčasne vystavaný a vybavený a samým tým aj prispôsobený potrebám užívateľov. Z dôvodu veľkého počtu žiakov a výborných podmienok, čo na tejto škole majú, je nevyhnutné školu dodatočne rozšíriť. Táto ustanovizeň má nielen vzdelávací, ale aj sociálny a rehabilitačný ráz. Jej zamestnanci si prajú, aby sa škola stala centrom zdrojov pomocnej technológie a tým sa aj umožnilo, aby väčší počet užívateľov mal prístup k jednotlivým pomôckam.

Škola Petőfi Sándora v Novom Sade patrí medzi najväčšie základné školy v meste a má dobrú povesť. Preto rodičia majú veľký záujem o to, aby zapísali do nej deti. Medzi prednosti tejto školy patrí aj to, že sa v nej realizuje bilingválna výučba, ako aj výučba v srbskom a maďarskom jazyku. Problém, na ktorý škola naráža je ten, že rozloha nádvoria je malá a navštevuje ju mnoho žiakov. Títo majú možnosť učiť sa tu v podobe fakultatívnych aktivít aj francúzsky, čínsky a grécky jazyk.

Objekt ZŠ Mihajla Pupina vo Veterniku je pekne upravený a pravidelne sa udržiava, čomu nasvedčujú aj snahy zamestnancov o to, aby sa budova udržiavala a zosúčasňovala a utvorili sa tak optimálne podmienky pre prácu. Toto je jediná škola na okolí, čo nemá predĺžený pobyt pre žiakov prvého a druhého ročníka, o čo rodičia majú veľký záujem. Riaditeľka školy Teodora Mitićová vyzdvihla, že majú výnimočne dobrú spoluprácu s rodičmi, miestnym spoločenstvom a médiami a že sa vďaka nej problémy na škole úspešne riešia.

Novosadské gymnázium Svetozara Markovića je vo výbornom stave. Je svetlé a veľmi príjemné pre pobyt. Objekt je pekne upravený a má početné obsahy určené žiakom. Riaditeľka školy Tatjana Vukadinovićová vyzdvihla, že sa škola pravidelne zúčastňuje na súbehoch sekretariátu. Na objekte je nevyhnutné vymeniť fasádu a okná, čo je veľmi drahé, lebo je objekt pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok. Toto je jediné gymnázium v Novom Sade, kde sa výučba koná v srbskom a maďarskom jazyku. Na stretnutí sa ešte vyzdvihlo, že majú problémy s učebnicami v maďarskom jazyku a že s národnostnou radou dobre spolupracujú.

Objekt ZŠ Marije Trandafilovej vo Veterniku oplýva množstvom detailov, ktoré sú nenápadné. Sú tu vystavené aj početné detské práce, ktoré sledujú ich aktivity. Je tu príjemné, uvoľnené, ale zároveň aj pracovné ovzdušie. Škola sa od roku 2014 zúčastňuje v medzinárodnom programe Eko-školy a je prvou základnou školou na území AP Vojvodiny, čo získala zelenú vlajku programu. Zamestnanci školy sa snažia o to, aby sa stali modelovou školou pre oblasť ekológie a trvale udržateľného rozvoja. Okrem toho sú aj hostiteľmi Medzinárodnej prehliadky bábkarských skupín, do ktorých sú zapojené aj inkluzívne deti.

Základná škola Vuka Karadžića v Novom Sade sa rozkladá na veľkej ploche a má veľkú a peknú telocvičňu. Podľa slov riaditeľky školy Zorice Zeljkovićovej na škole sú potrebné učiteľské kádre tak pre oblasť práce so žiakmi s osobitnými potrebami, ako aj žiakmi rómskej národnosti. Poukázala aj na potreby rôznych vkladov do výstavby nových miestností, aby sa prilákalo čím viac žiakov. Majúc na zreteli skutočnosť, že žiaci sa chcú aj umelecky osvedčiť predstaviteľom školy sa na pracovnej schôdzi navrhlo, aby sa žiaci prihlásili na slávnostné programy, čo sa budú konať v aule Pokrajinskej vlády. Na škole je nainštalovaný video dohľad.

Na Technickej škole Pavla Savića v Novom Sade sa hovorilo o smeroch na škole, ako aj odborných kádroch. Riaditeľka školy Mila Kostićová povedala, že sa v súčasnosti vzdelávanie vmestilo do troch pracovných oblastí. Je veľký záujem o nasledujúce smery: pekár, mäsiar a kaderník. Veľa sa robí na tom, aby sa prilákali noví žiaci a programy sa prispôsobili potrebám trhu. Pri tejto príležitosti riaditeľka vyzdvihla, že je nevyhnutné dokončiť telocvičňu, ktorá už celé roky upáda z toho dôvodu, že ju nemožno používať a adaptovať. Z uvedeného dôvodu poukázalo sa im na aktuálne súbehy sekretariátu.

Novosadské gymnázium Lazu Kostića lemuje upravený a udržiavaný park, čo prispieva k uvoľnenejšiemu ovzdušiu pre pobyt žiakov. Na škole chybuje telocvičňa, ktorej výstavba je naplánovaná v blízkej budúcnosti. Prostriedky na vypracovanie projektov sa očakávajú od lokálnej samosprávy a pokrajiny. Nateraz sa vynachádzajú tak, že prenajímajú priestor, ale to nie je dlhodobé a dobré riešenie pre žiakov. Je to jediná škola s vybudovanou divadelnou scénou, na ktorej sa môžu konať všetky divadelné predstavenia.

Základná škola Dušana Radovića v Novom Sade pozostáva z troch osobitných objektov, z čoho je jeden novovybudovaný a v úplnosti vyhovuje požiadavkám modernej školskej vzdelanostnej sústavy, kým si dva zvyšné objekty vyžadujú neustále vklady. Preto sa zamestnancom školy navrhlo prihlásiť sa na súbehy nášho sekretariátu. Podľa slov riaditeľky školy Slavoljupky Mihajlovićovej túto školu navštevuje vyše 450 žiakov rómskej národnosti a navyše je evidentný obrovský rozdiel medzi žiakmi rovnakého veku.

Budova ZŠ Jovana Popovića v Novom Sad je v dobrom stave. Podľa slov úradujúcej riaditeľky školy Kataríny Kovačević táto malá škola nemá telocvičňu a počítačová učebňa je zle vybavená. Inak uvedená škola bude hostiteľkou Medzinárodnej súťaže z ruského jazyka v tomto roku za podpory a spoluprácE NIS. Ako inštitúcia sa vyznačujú štúdiom ruského jazyka. V každom školskom roku je možnosť, aby sa deti v šiestej triede vyučovali dvojjazyčne - v srbskom jazyku, po rusky a v angličtine.

Novosadská základná škola Kostu Trifkovića sa pravidelne úchádza na všetky súbehy miestnej samosprávy a pokrajinských sekretariátov. Ich prioritou je rekonštrukcia školy, lebo kvôli nárastu počtu detí musia rozširovať svoje kapacity. Riaditeľ školy Milan Spasojević sa zasadzuje za to, aby každá trieda bola vybavená interaktívnou tabuľov. Tiež si myslí, že pedagogickí pracovníci by mali poskytovať tabletové počítače. Škola má súkromnú bezpečnosť, ktorú financujú rodičia.

Jednou z priorít Technickej školy Milevy Marić Einstein z Nového Sadu je vybudovanie žiackeho domova. Projekt na tento účel bol poslaný na posúdenie. Budova školy je vo všeobecnosti v dobrom stave a je potrebné obnoviť video dozor a počítačové vybavenie.

Stredná strojnícka škola v Novom Sade sa rozprestiera na 10 000 štvorcových metrov a je v dobrom stave. Počet zapísaných detí sa každoročne zvyšuje. Škola vstúpila do užšieho výberu Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja pre realizáciu projektu E-denníka.

Budova Základnej školy Dositeja Obradovića v Novom Sade - aj keď už bola upravená a dostavaná v rokoch 2011 a 2013 - by sa mala ďalej rozširovať. Škola dobre vybavená a čistá a celkový dojem je pozitívny. Celodenný pobyt je veľmi dobre organizovaný. Škola je zapojená do mnohých projektov - na úrovni mesta, pokrajiny a na republikovej úrovni a spolupráca s príslušným sekretariátom je uspokojivá.

Základná škola Svetozara Markovića Tozu v Novom Sade je dobre vybavená a zriadená. Budova je v dobrom stave. Toalety sú upravené a zrekonštruované. Škola má vyzdobenú slávnostnú sieň, zariadenú kuchyňu a predĺžený pobyt. Každý rok sa zvyšuje počet zapísaných detí. Riaditeľ a zamestnanci školy sa vedome a zodpovedne vzťahujú k svojím povinnostiam. Medziľudské vzťahy v kolektíve sú mimoriadne dobré.

Základná škola Ivu Lolu Ribara v Novom Sade je oboznámená s možnosťami, ktoré ponúkajú súbehy sekretariátu, pretože potrebujú finančnú podporu na nákup vybavenia. Riaditeľ školy Saša Gajić informoval zástupcov sekretariátu o dokončených prácach a opravách, ako aj o získaní vyučového zariadenia (tri interaktívne tabule, vysokorýchlostný internet, fasáda, podlahy). Navrhuje sa pokračovanie spolupráce.

Základná škola Ivana Gundulića v Novom Sade je upravená a príjemná na pobyt, celkom primeraná pre dennú starostlivosť o deti v nej. Škola podporuje pocit spolupatričnosti do časti mesta, v ktorom sa škola nachádza, a je ozdobená maľbami, fotografiami a umeleckými zariadeniami inšpirovanými Almašským krajom. Podieľajú sa na niekoľkých projektoch a jedným z nich je Zdravé jedlo, ktoré škola realizuje v Čeneji. Ide o vzdelávanie o zdravom stravovaní, kde deti majú priamy kontakt s prírodou a výrobou potravín, pretože v školskej jedálni jedia ovocie a zeleninu.

Počas návštevy Gymnázia Isidory Sekulić v Novom Sade riaditeľka Ružica Vukobratović osobitne zdôraznila spoluprácu s Ruskom. Vďaka dobrej organizácii školy a spolupráci s nemeckým veľvyslanectvom majú žiaci možnosť každoročne absolvovať skúšku z nemeckého jazyka a získať tak medzinárodný certifikát. Gymnázium je registrované aj ako galéria a vo svojom depe ukladá viac ako 300 umeleckých diel. Za svoju prácu a úsilie získala Svetosavskú cenu v roku 2015.

Budova Základnej školy Karoliny Kárász v Horgoši je upravená. Badateľné je úsilie zamestnancov, aby sa údržiavala stará školská budova a aby pobyt žiakom bol prijemný. Školský dvor je pripravený na výmenu starých a osušených rastlín, už sú zabezpečené aj sadenice, čaká sa len vhodné počasie na sadenie. Veľmi pozitívna je skutočnosť, že rodičovská rada jednohlasne hlasovala, aby rodičia žiakov poskytovali školám príspevok 100 dinárov po žiakovi štvrťročne, čo potvrdzuje, že si uvedomujú dôležitosť podpory školy. To je jeden spôsob, ako dokázať, že škola nie je pasívna, pokiaľ ide o nájdenie darcu.

Na základnej škole Veljka Vlahovića v Novom Sade boli vymenené okná a dvere, takže energetická účinnosť je na závideniahodnej úrovni. Toalety sú čisté a upratané, rovnako ako celá budova, v ktorej prevažuje veľmi príjemná atmosféra. Pracovná disciplína, spôsob organizácie a riadenia inštitúcie je na vysokej úrovni vďaka riaditeľky školy - Ljubici Grubač. Medziľudské vzťahy v kolektíve sú mimoriadne dobré. Športová hala je v súčasnosti renovovaná a dokončenie práce sa očakáva v priebehu dvoch až troch mesiacov.

Základná škola Đuru Jakšića v Kaći pracuje v troch budovách. Jeden objekt je úplne zrekonštruovaný, centrálna budova je vo veľmi zlom stave, zatiaľ čo tretia budova - ktorá je pre študentov prvej a druhej triedy - má problém s chýbajúcim priechodom pre chodcov, kde je potrebné označenie. V centrálnej budove prebiehajú stavebné práce. Riaditeľka školy Verica Letić sa spolu so svojimi spolupracovníkmi snaží poskytnúť škole najlepšie možné podmienky pre pobyt a prácu pre deti a zamestnancov.

Budova Základnej školy Lazu Kostića v Kovilji bola postavená v roku 1971 a odvtedy nebolo žiadných významných investícií. Avšak, vďaka úsiliu riaditeľa a zamestnancov sa objekt udržiava v slušnom štáte a všetky problémy sa vyriešia podľa možností pre pohodlnejší a bezpečnejší pobyt detí a ľudí v tejto inštitúcii. Riaditeľka školy Slavica Grlicová si plní svoje povinnosti podľa svojich povinností a úloh. Budova je čistá a má veľmi príjemnú atmosféru. Pracovná disciplína je na vysokej úrovni. Medziľudské vzťahy v kolektíve sú mimoriadne dobré.

Základná škola Prvá Vojvodinská brigáda v Novom Sade je vo výbornom stave, svetlá, príjemná a krásne zdobená, s množstvom obsahu pre žiakov. Podľa slov riaditeľky školy Olivery Stojanović škola pripravila šesť projektov, na ktoré si pýtajú prostriedky. Škola tiež plánuje požiadať o finančné prostriedky na súbehu o investície, s projektom rekonštrukcie školskej kuchyne. Riaditeľ poukázal na to, že sa plánuje modernizácia školy, ktorej stavebné povolenie sa práve čaká.

Objekt základnej školy Miloša Crnjanského v Novom Sade bola dostavaná v roku 2009, kedy škola dostala ďalšiu menšiu telocvičňu, knižnicu, dve učebne a slávnostnú sieň, ktorá sa používa aj ako učebňa. Podľa slov riaditeľky Zdenky Ivković škola v roku 2006 vstúpila do programu Školy bez násilia. Riaditeľka tiež zdôraznila, že je spokojná s vybavením školy a že škola pravidelne sleduje súbehy sekretariátu.

Riaditeľ základnej školy Branka Radičevića Aleksandar Maletin pochválil iniciatívu sekretariátu navštíviť výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Poukázal na to, že potreby školy sa v súčasnosti týkajú investícií. Hovorí, že bezpečnosť v škole je uspokojivá, hoci v škole nie je fyzická bezpečnosť. Základná škola Branka Radičevića, jedna z dvoch škôl v Novom Sade, ktorá má deludennú vyuku a žiaci majú veľký záujem o jej navštevovanie. Školská tajomníčka tiež zdôraznila, že sa sa zúčastnili viacerých programov medzinárodnej spolupráce.

Škola základného hudobného vzdelávania a výchovy Bartók Béla v Ade je výnimočne upravená, ale je príliš malá. Preto je naplánované aby sa – po ukončení stavebných prác a adaptácie budovy ZŠ Cseh Károly tiež v Ade – presťahovala do ústrednej budovy. Anamaria Bač, riaditeľka školy, okrem iného, ako problém uviedla aj nedostatok odborných kádrov. Ona navrhla aby sa zriadilo edukatívne stredisko, v ktorom by sa kádre preškolili. Pokrajinský tajomník vzdelávania Mihály Nyilas povedal, že sekretariát podporí túto ideu, ako aj organizovanie odborných seminárov v súvislosti s prácou všetkých hudobných škôl v AP Vojvodine.

Veľkolepá a veľká budova ZŠ ZŠ Cseh Károly je aj kultúrnou pamiatkou v Ade. Riaditeľka školy Maksó Éva oboznámila delegáciu Pokrajinského sekretariátu vzdelávania na čele s tajomníkom Nyilasom s prácami na stavbe a oprave. Pri tejto príležitosti sa dohodlo, že škola bude pokračovať v sledovaní súbehov tohto sekretariátu.

Budova Základnej školy Novaka Radonića v Mole je veľká a má dostatok priestoru aj pre mimoškolské aktivity. Prostriedky získané od pokrajinského sekretariátu boli vynaložené na renováciu budovy. Školský manažment je progresívny a usiluje sa o inovácie s cieľom zlepšiť proces výučby. Pokrajinský tajomník vzdelávania Mihály Nyilas ponukol riaditeľke školy Snežani Došić podporu sekretariátu na financovanie cestovných výdavkov pre žiakov zúčastňujúcich sa súťaží a na výmenu žiakov s bratskými školami z Maďarska.

23.03.2018