media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Marec

Budova strednej školy Lukijana Mušického v Temerine bola vybudovaná roku 1796 a je vo veľmi zlom stave. Podľa slov riaditeľa Milomira Radića, Pokrajinský ústav ochrany kultúrnych pamiatok poskytol súhlas na opravu fasády a potrebná projektová dokumentácia je vypracovaná. Tiež je potrebné vystavať aj ohradu okolo športových terénov v parku a asfaltovať terén. Po obchôdzke školy, podtajomník Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, prepisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev – Zsolt Szakállas, navrhol vedeniu školy aby aj dobudúcna sledovali súbehy spomínaného sekretariátu súvisiace s programami a projektami, ako aj to, že by sa škola mala obrátiť aj na Kanceláriu spravovania verejnými vkladmi za účelom zabezpečenia prostriedkov na obnovenie priečelia školy. Navrhnuté je aj aby škola podala žiadosť o verifikáciu nového usmernenia gymnázia pre talentovaných žiakov pre výpočtovú techniku a informatiku.


Objekt ZŠ Petra Kočića v Temerine je dobre upravený, chodby a školský dvor sú úhľadné. Podľa slov riaditeľa školy Aleksandry Mišković, bolo by čoskoro potrebné obnoviť krov ústredného objektu, ako aj športovú halu. Podtajomník príslušného sekretariátu Zsolt Szakállas pripomenul, že je dôležité, aby predstavitelia školy aj ďalej sledovali uverejňovanie zodpovedajúcich súbehov sekretariátu. Na otázku ako vymeniť školský automobil, škole sa navrhlo, aby sa obrátila na príslušný orgán jednotky lokálnej samosprávy.


Ikeď je budova ZŠ Serva Mihalja v Mužli stará, je pekne zariadená a dobre udržiavaná. Škola existuje už 125 rokov a realizuje výučbu v dvoch budovách, čo sťažuje prácu (obstarávanie vybavenia, plánovanie hodín pre učiteľov). Výučba sa uskutočňuje v srbskom aj maďarskom jazyku. Počas rozhovoru s asistentkou pokrajinského tajomníka Liviou Korponai riaditeľ školy Attila Molnár zdôraznil, že osobitným problémom školy sú majetkovoprávne vzťahy, ktoré nie sú regulované v druhej budove, a že je potrebné zapojiť advokáta, aby ich vyriešil. Škole tiež sťažuje prácu aj štruktúra rodín, z ktorých sú deti, keďže takmer 25% žiakov je z rodín žijúcich z MOP. Na konci stretnutia bolo poznamenané, že do tejto školy za posledných 15 rokov najviac investovala práve AP Vojvodina.


Budova ZŠ Bratstva jednoty v Bielom Blate, aj keď je stará, je pekne zariadená, rovnako ako jej dvor. Riaditeľ školy Vlatko Ćorović uviedol, že v ich škole sa vyučuje v troch vyučovacích jazykoch ako aj to, že je veľa žiakov z veľmi chudobnej kategórie obyvateľstva. Veľký problém školy je, že budova školy je na pozemku, ktorý má veľa podzemných vôd, a je ťažko zabrániť vychádzaniu vlhkosti zo stien. Tiež je problém, že nemajú telocvičňu. Pri tejto príležitosti asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Livia Korponai poznamenala, že vedenie školy môže zabezpečiť prostriedky na technickú dokumentáciu prostredníctvom súbehu. Pozitívne je, že v škole nie je násilie, bez ohľadu na jazykové a iné rozdiely. Táto škola má registrovanú rozšírenú činnosť (etno-dom a organizáciu návštev a výletov).


Budova poľnohospodárskej školy v Báči je mimoriadne veľká. Má strednú a základnú školu. Najviac im chýba vybavenie IT. Táto stredná škola podporuje dobrú spoluprácu s družstvami a súkromnými spoločnosťami prostredníctvom systému výmeny služieb a tovaru. Podľa riaditeľa školy Dragana Novakoviča ich najväčším problémom je nevyriešený majetkovo-právny vzťah, keďže škola nebola zaregistrovaná v katastri. Nie je zaregistrovaná ako vlastník budov alebo pozemkov. Preto bola škola znemožnená pri podávaní žiadostí o značný počet súbehov.


V základnej škole Ján Kollára v Selenči sa zamestnanci venujú socializácii rómskych detí. Riaditeľka školy Katarína Vrabčenjak poukázala na nedostatok finančných prostriedkov na nákup nástrojov pre školský orchester a prostriedky na fondy pre súťaže. Asistentka pokrajnského tajomníka Milinka Chrťanová navrhla riaditeľovi vymenovať osoby, ktoré budú sledovať súbehy a spolupracovať s inými inštitúciami, čo im umožní získať dodatočné finančné prostriedky na fungovanie orchestra.


Základná škola Ivo Lolu Rybára v Plavne je malá škola, ktorá má len osem tried. Zariadenie, v prvom rade nábytok v učebniach, je dosť opotrebovaný a nie je bezpečný pre používanie. Škola nemá základné účebné pomôcky, ako čo sú je pravitká a tabule, alebo ško čo sú mikroskopy. Riaditeľ školy Dragan Medič povedal, že škola je v procese legalizácie a že ich najväčším problémom je riešenie vykurovania. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Milinka Hrťanová navrhla, aby školský kolektív pravidelne sledoval súbehy, nielen tohto sekretariátu, ale aj iných pokrajinských sekretariátov a súbehy iných ustanovizní.


Objekt základnej školy Servu Mihalja z Padeji je zriadený a relatívne dobre vybavený. Problém je, že budova do školy nie je legalizovaná. Úradujúca riaditeľka Ljiljana Milovanov zdôraznila, že by škola potrebovala aj tie tri učebne, ktoré sú v tej budove, ale že nemajú dostatok prostriedkov na dokončenie legalizácie. Ďalším problémom je stará a opotrebovaná kotolňa, ktorá ohrieva školu a materskú školu. Pokrajinský tajomník Mihály Njilas zdôraznil, že čo najskôr by mal byť riešená majetková otázka školy, aby sa mohli zúčastniť na súbehu. Tiež vysvetlil aj to, ako pripraviť dokumentáciu pre súbeh, aby získal finančné prostriedky na adaptáciu kotolne.


Základná škola Dózsu Györgya v Gunaroši je upravená a nachádza sa v dobrom stave. Podľa riaditeľa školy, Herminy Cikos, najväčšie problémy sú opotrebovaná strešná konštrukcia školy a vykurovanie. Rovnako je potrebné vybavenie pre telocvičňu. Škola požiadala o finančné prostriedky na adaptáciu. Návrh pokrajinského tajomníka Nyilasa je, aby vedenie školy sledovalo súbehy Pokrajinského sekretariátu športu a mládeže (pre nákup vybavenia pre telocvičňu). Riaditeľka tiež spomenula problém s učebnicami pre deti s individálnym vzdelávacím plánom, pretože v maďarskom jazyku nie sú žiadne také učebnicenice. Takiež pokrajinský tajomník navrhol zaslať žiadosti na súbeh o programy a projekty na zlepšenie výučby.


Budova základnej školy Dr. Tihomira Ostojića v Ostojićeve je upravená, školský dvor je mimoriadne pekný a má 357 rôznych druhov drevín. Pomaly končia práce na adaptácii sanitárnych zariadení, pre ktoré škola vlani dostala finančné prostriedky na súbehu sekretariáta. Podľa slov riaditeľa Antonija Cicmila, na budúci rok požiadajú o opravu vykurovania, renovovanie zariadenia a strechy školskej budovy. Tento rok sa uchádzajú o programy a projekty, ako aj na súbehu o úradné používanie jazyka. Totiž, keďže deti majú záujem o štúdium jazykov s prvkami národnej kultúry (pre maďarčinu a poľštinu 25 - 30 detí na každý jazyk), pokrajinský tajomník Nyilas navrhol, aby škola poslala sekretariátu dopis, ktorým si budú žiadať technickú podporu v tomto ohľade.


Objekt Chemicko-potravinárskej strednej školy v Čoke si vyžaduje niekoľko úprav, ako aj riešenie problému legalizácie telocvične a dostavanej časti, kde sa nachádza kadernícky salón pre študentskú prax. Jozef Bata, riaditeľ školy, informoval delegáciu Pokrajinského sekretariátu vzdelávania pod vedením tajomníka Mihálya Nyilasa o pláne zápisu do školského roka 2018/19 a že jedna trieda pre smer zlievač-hutník ocele (bez duálneho vzdelávania). Veľký zaujem je o smer kaderníctvo. Pokiaľ ide o personálne zabezpečenie, príslušný sekretariát pomôže škola v ich riešení.


Základná škola Jovana Popovića v Čoke má vysunuté oddelenie v meste Sanad a tam je strecha budovy v zlom stave. Zorica Bugarčić Čeleketić, riaditeľka školy, tiež poznamenala, že školské počítačové vybavenie je stará a preto nemôžu používať aplikáciu elektronických denníkov. Pokrajinský tajomník navrhol, aby s cieľom digitalizácie, ako aj kvôli vyššie uvedeným potrebným prácam na streche školskej budovy aj naďalej sledovali súbehy sekretariátu.


Základná škola Žarka Zrenjanina v Kikinde je dobre organizovaná škola, priestranná, dobre vybavená, so zohraným školským kolektívom. Podľa slov riaditeľa Tihomira Farkaša škola sa zúčastňuje mnohých súťaží, v ktorých vyhrávajú aj prvé miesta. Biljana Kašerić, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, ocenila prácu kolektívu a ich spoluprácu s Centrom sociálnej práce. Totiž, ide o spoluprácu, v rámci ktorej zo dvadsať detí migrantov organizovane chodia do školy raz za týždeň a potom sa tieto aktivity prispôsobia im. Pokiaľ ide o násilie medzi vrstovníkmi, v škole všetci súhlasia, že je potrebné viac pracovať na prevencii.


Budova Základnej školy Vuka Karadžiča v Kikinde je upravená a pod ochranou štátu. Podľa slov riaditeľky Olivery Lazićovej potrebné je zrekonštruovať školský dvor, pretože nebol upravovaný už od roku 1950. Ďalej je potrebná výmena alebo oprava strechy. Biljana Kašerićvová, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, navrhla, aby škola sledovala súbehy nielen sekretariátu vzdelávania, ale aj súbehy iných sekretariátov, aby získala potrebné prostriedky na vyššie uvedené práce.


Základná škola Jovana Popovića v Kikinde je mimoriadne dobre organizovaná a školské aktivity sú na najvyššej úrovni. Škola je zariadená, priestranná a pracovná atmosféra je podnetná. Riaditeľka školy Jelena Krivopić uviedla, že sa zúčastňuje na mnohých pilotných projektoch a založili organickú záhradu v škole ako súčasť podnikateľského školského projektu. Zdôraznila, že je potrebné dokončiť práce na školskej fasáde. Tiež povedala, že majú záujem o zavedenie dvojjazyčného vyučovania. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić navrhla, aby školský manažment pokračoval v sledovaní súbehov, aby získali finančné prostriedky na dokončenie fasádnych prác. V súvislosti s dvojjazyčnou výučbou sa odporúča obrátiť sa na ministerstvo školstva.


Základná škola Jovana Steriju Popovića vo Vršci je podľa počtu žiakov v poradí deviata škola v Banáte. Kreativita zemestnancov je viditeľná – škola necháva dojem pekne zariadenej a úspešnej ustanovizne. Keď ide o nevyhnutné práce, podľa riaditeľky Ljiljany Bešlin, prioritou je riešiť problém s bezpečnostnou ohradou okolo školského dvora. Škola sa medziiným môže pochváliť nadanými žiakmi, ktorí dosahujú pozoruhodné výsledky na súťažiach z rôznych oblastí. Biljana Kašerić, pomocníčka pokrajinského tajomníka vzdelávania, navrhla, aby sa organizoval príchod úspešných žiakov a ich profesorov do Zhromaždenia AP Vojvodiny.


Podľa slov riaditeľky Jonel Buga zo Základnej školy Olgy Petrov Radišić vo Vršci na veľkej časti školskej budovy, starej viac ako dvesto rokov, je nevyhnutná sanácia. Medziposchodová konštrukcia sa sčasti zbúrala, preto je pre bezpečnostné príčiny tá časť zatvorená. Biljana Kašerić, pomocníčka pokrajinského tajomníka vzdelávania, navrhla, aby škola vyhľadala pomoc od Správy pre kapitálové vklady. Keď ide o zadováženie zariadenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce, pani Kašerić podotkla, že škola zmeškala príležitosť uchádzať sa o prostriedky, ktoré prostredníctvom súbehu určeného na tú činnosť udeľuje príslušný sekretariát.


Pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev Mihály Nyilas a jeho spolupracovníci navštívili Základnú školu Petőfiho Sándora v Hajdukove. Mali príležitosť obzrieť si jednu z najväčších a najpodstatnejších investícií počas aktuálneho školského roku – záverečné práce školskej strechy. Riaditeľka školy Ana Sič sa poďakovala sekretariátu za finančnú podporu, ktorá umožnila lepšie pracovné podmienky tak pre žiakov, ako i zamestnancov. Ďalšia väčšia investícia je určená na rekonštrukciu školskej strechy v dedine Bački Vinogradi. Podľa riaditeľkiných slov škola potrebuje počítačové vybavenie, keďže je súčasné výnimočne staré a neupotrebiteľné. Sekretár Nyilas povedal, že po opätovnej bilancii rozpočtu Pokrajinskej vlády pravdepodobne bude zverejnený ešte jeden súbeh na vybavovanie vzdelávacích ustanovizní v AP Vojvodine. Preto je potrebné, aby sledovali webovú stránku sekretariátu.


Gymnázium Dezső Kosztolányi v Subotici návštívila delegácia príslušného sekretariátu vzdelávania, vedená pokrajinským tajomníkom Mihály Nyilasom. Budova tejto ustanovizne je pekne zariadená a príjemná na realizovanie výučby. Podľa slov riaditeľa Atilu Karolju Novaka toto gymnázium nie je konkurentom všeobecnému gymnáziu Svetozara Markovića v Subotici, pretože ho navštevujú talentovaní žiaci, ktorí sa zamerali na jazykové gymnázium. Jednotliví profesori pôsobia na oboch gymnáziách. Problémom je ohraničená ubytovacia kapacita žiakov v žiackom domove, ktorí pochádzajú z rozličných vojvodinských miest a dedín. Bezohľadu na to, že škola má dobrú spoluprácu so subotickým žiackym domovom, problém ubytovania detí sa prejavuje už rad rokov. Okrem toho prítomná je absencia odborných učiteľov (napr. nemeckého a španielskeho jazyka) pre nemožnosť školy zamestnať ich na plný pracovný čas. I keď je škola pomerne nová, bezpečnostné kamery sú opotrebované. Nevyhnutné sú aj počítače, nové školské stoly a stoličky. Tajomník Nyilas sa aj pri tejto príležitosti zmienil, že škola potrebuje sledovať informácie o súbehu, ktorý bude pravdepodobne zverejnený po opätovnej bilancii rozpočtu, ak budú prostriedky na ten účel.


Hoci je objekt Základnej školy Tomáša G. Masáryka v Jánošíku (Alibunar) starý, výnimočne je príjemný na výučbu, pretože je zachovaný, čistý a veľmi pekne upravený. V škole sa realizujú početné mimoškolské aktivity. Na samotnom začiatku zasadnutia riaditeľka školy Zuzana Halabrin sa zmienila o probléme obstátia malých škôl, čiže škôl s výučbou v menšinových jazykoch, ktoré majú malý počet žiakov. Predstavitelia sekretariátu na čele s Milinkou Chrťanovou, pomocníčkou pokrajinského tajomníka vzdelávania, zdôraznili, že sa sekretariát vo veľkej miere stará o vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín, pričom v súlade so svojou príslušnosťou podporuje takéto školy a oddelenia a robí všetko pre ich obstátie, bezohľadu na malý počet žiakov. Tým sa snaží zachovať menšinové národnostné spoločenstvá v AP Vojvodine a zlepšiť životnú úroveň v malých prostrediach. Hoci sú podlahy v triedach v zlom stave, pre nejasné vlastnícke vzťahy, škola sa nemohla uchádzať o súbeh pre investičnú údržbu, keďže nezískala súhlas lokálnej samosprávy. Návrh Chrťanovej bol čo najskôr vyriešiť otázku vlastníctva školskej budovy, aby jej tým bolo naďalej umožnené prihlásiť sa na súbehy príslušného pokrajinského sekretariátu.


Budova Základnej školy Bratstvo a jednota v Alibunari je v zlom stave, jej steny sú nápadne schátrané. Okolie budovy je tiež neupravené. Riaditeľka školy Olivera Dadić uviedla viac problémov, s ktorými škola zápasí: veľmi zlý stav budovy, ktorá je vystavaná roku 1970, nedostatok fyzkultúrnej sály, ako i absencia odborných učiteľov. Okrem uvedených problémov riaditeľka sa pochvalne zmienila o úspešnej realizácii IOP-a na škole, s ktorou začali medzi prvými a ešte stále ju uskutočňujú. Pomocníčka pokrajinského tajomníka vzdelávania Milinka Chrťanová sa po návšteve školy zmienila, že škola je neadekvátne vybavená a chýbajú jej súčasné učebné pomôcky. Školskému vedeniu sugerovala, aby boli aktívnejší v uchádzaní sa o prostriedky na zadováženie si zariadenia a okrem konkursu príslušného pokrajinského sekretariátu aby sledovali konkursy iných inštitúcií.


Objekt Základnej školy 3. októbra v dedine Lokve (Alibunar) je starý, ale zachovaný a veľmi pekne upravený. Podľa riaditeľa Jona Sfereho zamestnanci sú ustarostení pre celkovú situáciu škôl menšinových jazykov, ktoré majú malý počet žiakov. Vyjadrili sa aj o dlhoročnom probléme s učebnicami v rumúnskom jazyku, ako i o nedostatku odborných kádrov. Pomocníčka Milinka Chrťanová sľúbila škole, že príslušný sekretariát bude i naďalej posporovať a zasadzovať sa o zachovanie škôl s vyučovaním v jazykoch národnostných menšín. Problém učebníc treba rozoberať s predstaviteľmi ministerstva osvety a národnostnou radou Rumunov, aby sa čím rýchlejšie našlo východisko.


Základná škola Milice Stojadinović-Srpkinje vo Vrdniku je v zlom stave, čomu by sa lepšou organizáciou mohlo predísť. Inak škola a fyzkultúrna sála sú pomerne dobre vybavené. Riaditeľ Goran Žutić poukázal na potrebu po odbornom zdokonaľovaní zamestnancov, ako i na veľký problém úhrady cestovných nákladov. Tijana Pavlov, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, navrhla, aby sa škola obrátila na obec v súvislosti s problémami úhrady cestovných nákladov.


Delegácia Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev s asistentkou Tijanou Pavlov navštívili Základnú školu Dositeja Obradovića v Irigu. Budova školy je malá. Momentálne prebieha jej rekonštrukcia. Kolektív sa vyznačuje usilovnosťou, motiváciou, kreatívnosťou. Podľa riaditeľky Sanje Nikolić najväčším problémom je, že škola je k dispozícii tak pre žiakov nižších a vyšších ročníkov, ako i pre žiakov strednej odbornej školy. S. Nikolić poukázala aj na problém nedostatočnej kapacity tried pre veľký počet žiakov v ročníkoch (najmä v šiestom). Pomerne dosť žiakov má účasť na individuálnom vzdelávacom pláne. Mimochodom, škola potrebuje nový nábytok a nové zariadenia pre fyzkultúrnu sálu.


Základná škola Miloša Crnjanského v Žablji je sčasti v starom a sčasti v novšom objekte, ktoré sú v dobrom stave a pravidelne sa udržiavajú. Školu navštevuje 860 žiakov v 36 triedach. Podľa riaditeľa Miodraga Radišića vyučovanie prebieha v srbskom jazyku, pričom sa vyučuje aj rómčina s prvkami národnostnej kultúry. Aj táto škola má žiakov, ktorí sa podieľajú na IVP-1, alebo na IVP-2. Škola je zapojená do mnohých projektov, žiaci sa zúčastňujú na mnohých súťažiach a získavajú ceny v rôznych disciplínach. Slađana Jovetić, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, škole navrhla, aby naďalej sledovala súbehy sekretariátu a dožadovala sa zadovážiť si potrebné počítače, keďže je zapojená do projektu elektronického denníka.


Základná škola Bratstva v Aradáči sa nachádza v obudove, ktorá je vystavaná na potreby predškolského a základného vzdelávania a prvýkrát uvedená do funkcie roku 1979. Hoci je budova pekná, udržiavaná, podľa riaditeľa Dragana Valeriho veľký problém predstavujú opotrebované okná a dvere, ktoré je nevyhnutné vymeniť, aby sa tým energetická účinnosť zvýšila na vyššiu úroveň a ušetrili sa značné prostriedky na hriatie. Ďalšiou pálčivou otázkou je zadováženie počítačov pre učebne, kabinety, ale aj na potreby školskej správy. Slađana Jovetić, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, povzbudila vedenie školy, aby aj na ďalších súbehoch žiadalo o prostriedky, a tým realizovalo projekty, o ktoré škola prejavuje záujem.


Stredná odborná škola Borislava Mihajlovića Mihiza v Irigu má výbornú organizáciu; je obdivuhodné, čo všetko dokáže vykonať s takým ohraničeným počtom zamestnancov. Podľa riaditeľky Isidory Birinje táto škola je jediná stredná škola v obci a aby sa zachovala, potrebné je vystavať žiacky domov. Okrem toho potrebné je zamestnať viac pracovníkov, ktorí by dokázali spĺňať potreby školy – riadenie mechanizáciou a terénne práce, keďže jedine táto stredná škola má smer vinohradník – vinár. Tijana Pavlov, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, podporila uvedený návrh a zmienila sa o potrebe stavania žiackeho domova. Zhodla sa i s návrhom, že je nevyhnutná stavba aj novej budovy, aby sa oddelili od základnej školy, ktorá sa momentálne nachádza v rovnakom objekte.

Základná škola Žarka Zrenjanina v Gospođincoch sa nachádza v budove, vystavanej roku 1860. K starej budove bola v roku 1990 dodatočne pribudovaná nová časť, ktorá ešte stále nemá povolenie na používanie a nie je legalizovaná. Postup uzákonenia sa začal, do konca školského roka sa očakáva riešenie, aby sa škola mohla uchádzať na súbehoch o prostiedky na riešenie nevyhnutných stavebných prác na budove. Podľa riaditeľa Darka Vraneševića túto školu navštevuje 301 žiakov, pričom sa v nej vyučuje aj rusínsky jazyk s prvkami národnostnej kultúry. Okrem informatického kabinetu škola potrebuje aj iné zariadenia a učebné pomôcky. Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić navrhla, že by sa uvedené problémy mohli čiastočne vyriešiť prostriedkami súbehu, ktoré zverejňuje príslušný sekretariát, ale aj prostriedkami z iných zdrojov (napr. nadácií). V prípade, že po opätovnej bilancii pokrajinského rozpočtu bude zverejnený súbeh, pani Jovetić dala škole inštrukcie o uchádzaní sa.

Základná škola Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke je relatívne nová a solídne zariadená, hoci existuje ešte rad nevyriešených majetkovoprávnych otázok, ktoré sa škola snaží vyriešiť – v súlade so svojimi možnosťami a v spolupráci s lokálnou samosprávou. Podľa riaditeľky školy Miroslavy Perak pre momentálnu situáciu škola je pozbavená o možnosť prihlásiť sa na mnohé verejné súbehy na udelenie prostriedkov. Riaditeľka oboznámila pokrajinského tajomníka vzdelávania Mihályho Nyilasa aj s problémom nedostatku informatického zariadenia, kvôli čomu škola nie je zapojená do systému vedenia E-denníka, ako aj o problémoch so zastaralým systémom videodozoru. Pokrajinský tajomník navrhol, aby škola zostavila list v súvislosti s potrebami a aby sa obrátila na sekretariát kvôli zváženiu problémov a vyhľadaniu možných riešení v rámci budúcich súbehov.


Základná škola Ruže Đurđević-Crny v Čortanovciach delí sa o budovu s predškolskou ustanovizňou. Z toho dôvodu pracuje iba v jednej smene. Podľa riaditeľky Stanislavy Jovanović škola zápasí s problémom vodovodnej mestskej prípojky a rekonštrukciou fasády. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Tijana Pavlov im predstavila možnosť prihlásiť sa na súbehy a projekty. Pre možnosť uchádzania sa o prostriedky o projektovú dokumentáciu, okrem sekretariátu vzdelávania sa môžu obrátiť na Správu kapitálových vkladov.


Základná škola 23. októbra v Sriemskych Karlovciach je v projekte otvorených škôl, s peknou letnou učebňou, kde sa uskutočňuje ambientná výučba. Zaoberajú sa zhotovovaním eko záhrad a všetky projetky sú udržateľné a realizujú sa v spolupráci s Ekologickým zväzom. Škola účinkuje v projekte E-denník. Z toho dôvodu dôraz kladú na potrebu po počítačoch. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Tijana Pavlov predstavila školskému vedeniu možnosť prihlásiť sa na súbehy a projekty sekretariátu.


Delegácia Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, vedená asistentkou Tijanou Pavlov, navštívila najstaršie srbské gymnázium – Karlovské gymnázium v Sriemskych Karlovciach. Gymnázium má príjemnú atmosféru a účinné idey v záujme žiakov, profesorov, ako i celej spoločnosti. Radovan Kovačević, riaditeľ gymnázia, vyjadril svoju spokojnosť o spolupráci s lokálnou samosprávou, s príslušným sekretariátom vzdelávania a povedal, že rokuje s Ministerstvom osvety pre pomoc pri výstavbe žiackeho domova. Predstavil možnosť otvárania nových tried (napr. nórsky jazyk), ako i rozšírenie spolupráce cestou rozličných projektov profesorov (napr. čínsky, japónsky, jazyk), v ktorých sú spojení s rozličnými inštitúciami a kultúrnymi centrami. V súvislosti s problémom nedostatku fyzkultúrnej sály, riaditeľovi je predstavená možnosť, aby sa v spolupráci s lokálnou samosprávou mohol obrátiť Správe kapitálových vkladov. Podľa sekretariátu vzdelávania škole sú predstavené možnosti prihlasovať sa na súbeh a projekty.

Budova Ekonomicko-obchodnej školy v Bečeji je pekne zariadená, hoci je stará a vyžaduje si neustálu údržbu. Riaditeľka Gordana Kovačev zdôraznila, že sekretariát vzdelávania školu vždy podporoval (finančná podpora na inštaláciu, infraštruktúrne práce, IKT zariadenie, v súčasnosti prebieha rekonštrukcia školského dvora). V škole existuje rad tímov, plánujú a vypracovávajú sa mnohé projekty v spolupráci s nadáciami z Maďarskej republiky a s Pestalozzi nadáciou. Škola potrebuje mať telocvičňu. Livia Korponai, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, predstavila školskému vedeniu možnosti prihlásiť sa na súbehy sekretariátu a podporila ich, aby sa škola maximálne angažovala v zadovážení si prostriedkov na vytváranie optimálnych podmienok na realizovanie výchovno-vydelávacej činnosti.


Budova Základnej školy Šamu Mihalja v Bačkom Petrovom Sele je zariadená, pričom je viditeľná snaha zamestnancov, aby bol pobyt v škole príjemný. Riaditeľ Ferenc Beretka zdôraznil, že škola je malá a poďakoval sa sekretariátu za finančnú podporu. Momentálne prebiehajú stavebné práce na starej budove. Štruktúra žiakov je veľmi zložitá – okolo 80 % žiakov sú príslušníkmi maďarskej národnostnej spoločnosti a 20 % srbského obyvateľstva. Z celkového počtu žiakov okolo 25 % sú súbežne príslušníci rómskej národnostnej spoločnosti. V škole je prítomná veľká fluktuácia žiakov, v dôsledku čoho sa ťažko zaraďujú do tried a veľký problém sa prejavuje aj s ich známkovaním. Keďže má škola problém s majetkovoprávnymi vzťahmi, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Livia Korponai navrhla školskému vedeniu ďalšie kroky, ktoré by im mali pomôcť vyriešiť spomenuté problémy.

17.05.2018