media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционере

Покраїнски секретар член Покраїнскей влади хтори задлужени за руководзенє зоз покраїнским секретариятом. Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци ма заменїка, подсекретара и пейцох помоцнїкох секретара.

Nyilas Mihaly
Михаль Нїлаш, Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар

Народзени є 1962. року у Орому (општина Канїжа), дзе и тераз жиє. Основну школу закончел у валалє у хторим ше народзел, штредню школу - правни напрям у Суботици, а потим студирал на Правним факултету у Новим Садзе. Як дипломовани правнїк, 1985. року достал роботу у фабрики меблю

«Будучносц» у Суботици, у хторей перше робел як правни референт, а познєйше як директор сектору за общи и правни роботи. После положеного правосудного испиту 1990. року, вибрани є за судию Општинского суду у Канїжи, у хторим судзел на парнїчних предметох по 1993. рок, кед отворел адвокатску канцеларию у Канїжи хтору водзел аж по 2008. рок.
За предсидателя општини Канїжа є вибрани 2008. року и тоту функцию окончовал по 2014. рок, кед є вибрани за подпредсидателя Покраїнскей влади и покраїнского секретара.
Оженєти є и ма тройо дзеци. Попри мадярского и сербского, служи ше и з анґлийским язиком.
Од 2010. по 2012. рок бул член Конґресу локалних и реґионалних власцох, консултативного цела Совиту Европи, зоз шедзиском у Стразбуру. Од 2008. року є член Союзу войводянских Мадярох. Од 2011. є член Совиту войводянских Мадярох, а од 2013. року є член Предсидательства тей странки.
Milan Kovačević


Милан Ковачевич, заменїк покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци

Народзени є 1962. року у Руми. Високе образованє здобул на Учительским факултету у Зомборе.


Робел у ОШ „ 11. новембер” у Сенти по 1985. рок, а вец у ОШ „Б. П. Пинки” у Сримскей Митровици, дзе бул и директор школи. По виходзеню мандата, прешол до Министерства просвити дзе бул школски надзорнїк. После того бул предсидатель Скупштини општини Сримска Митровица и народни посланїк Скупштини Републики Сербиї у двох мандатох.
Ма лиценцу за безпечносц, защиту и здравє на роботи.
Служи ше з русийским язиком. Ма двойо дзеци.


02.08.2017