media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању огласа за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији АП Војводине

НОВИ САД, 30. јануар 2019. године– У складу с Правилником о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а према исказаним потребама виших судова на територији АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је Оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији АП Војводине (објављен у „Службеном листу АП Војводине”, бр. 6/2019 и у листу „Дневник”). Пријаве на оглас, с доказима о испуњавању услова из тачке II овог огласа, достављају се у року од 15 дана од дана објављивања огласа на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, с назнаком Пријава на оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији АПВ.
Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs, у делу „Сервиси” – рубрика „Судски тумачи”. Рок за подношење пријава јесте 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве – неће се разматрати.

30.01.2019