media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Državni stručni ispit za rad u tijelima uprave

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira i provodi polaganje državnog stručnog ispita za zaposlenike u tijelima uprave na teritoriju AP Vojvodine.

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, sukladno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. Glasnik RS”, br. 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 i 60/2018) podliježu osobe zaposlene u ministarstvima, tijelima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužiteljstvima, Republičkom javnom pravobraniteljstvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsjednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama tijela čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga. Također, odredbe ove uredbe primjenjuju se i na imatelje javnih ovlaštenja kada obavljaju povjerene poslove državne uprave, kao i na tijela autonomnih pokrajina, općina, gradova i grada Beograda – u njihovom djelokrugu.

Osobe koje su obvezne polagati državni stručni ispit:
- državni službenici sa zasnovanim radnim odnosom na neodređeno vrijeme odnosno oni koji su na probnom radu;
- državni službenici s položenim državnim stručnim ispitom po programu za srednje obrazovanje, ako su tijekom rada stekli viši stupanj obrazovanja;
- vježbenici.

Državni stručni ispit mogu polagati i osobe zainteresirane za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtjev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz.
Državni stručni ispit za kandidate s visokim obrazovanjem sadrži sljedeće ispitne predmete:
- Temelji sustava državne uprave;
- Ustavno uređenje;
- Temelji sustava Europske unije;
- Radno zakonodavstvo;
- Uredsko poslovanje;
- Upravni postupak i upravni spor (od 1. lipnja 2017. godine).

Program državnog stručnog ispita za državne službenike s visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem sadrži sljedeće ispitne predmete:
- Temelji sustava državne uprave i ustavnog uređenja;
- Temelji sustava Europske unije;
- Temelji sustava radnih odnosa i radni odnosi u tijelima državne uprave;
- Uredsko poslovanje;
- Upravni postupak (od 1. lipnja 2017. godine).

Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem

Pokrajinski tajnik obrazovao je ispitna povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita za državne službenike s visokim i srednjim obrazovanjem.

Zahtjev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad.

Zahtjev podnosi tijelo državne uprave, odnosno drugo tijelo ili organizacija, gdje je kandidat zaposlen, a može ga podnijeti i sam kandidat. Pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice rješenjem odlučuje o zahtjevu za polaganje ispita. Kandidat se najkasnije 30 dana prije započetog ispita obavještava o datumu, mjestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.

Ispiti se organiziraju više puta tijekom mjeseca, tijekom cijele godine, osim u kolovozu.

Nakon položenog ispita, izdaje se uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, koje ‒ na zahtjev kandidata ‒ može biti i dvojezično. Dvojezično uvjerenje ispisuje se na srpskom jeziku i na jednom od jezika manjinskih nacionalnih zajednica, koji su u službenoj uporabi u tijelima uprave AP Vojvodine (mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik).

Za sve informacije u svezi sa stručnim ispitima možete se obratiti
Ankici Jukić-Mandić - tajnici ispitnih povjerenstava
(ured I./68; tel. 021/4874213)
Elviri Štrbac – tajnici ispitnih povjerenstava
(ured: I./68; tel. 021/487-4460).

Obrazac zahtjeva za polaganje državnog stručnog ispita Preuzmi
Primjer Potvrde o stečenom radnom iskustvu u struci Preuzmi

Dokumenta koja osobe podnose prilikom prijavljivanja državnog stručnog ispita:
• Državni službenici - dokumenta navedena pod 1, 2, 3 i 4 (članak 3. Uredbe)
• Osobe zaposlena u tijelima lokalne samouprave - dokumenta navedena pod 1, 2, 3 i 4 (u skladu s primjenom članka 2. Uredbe)
• Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj za popunjavanje položaja, odnosno postavljenje - dokumenta navedena pod 3, 4 i 5 (članak 7. Uredbe)
• Osobe zainteresirana za rad u tijelima državne uprave – dokumenta navedena pod 1, 2 i 7 (članak 8. Uredbe)
• Osobe koje tijekom rada steknu viši stupanj obrazovanja (članak 4. Uredbe):
dostavljaju dokumenta navedena pod 3, 4, presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu sa srednjom spremom kao i dopis tijela o namjeri premještaja osobe na poslove s novostečenim stupnjem obrazovanja

Materijali za pripremu:

Ispitna pitanja za kandidate s visokim obrazovanjem Preuzmi
Ispitna pitanja za kandidate sa srednjim obrazovanjem Preuzmi
NOVO! Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita 2019 - drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje Preuzmi

Propisi kojima je reguliran državni stručni ispit:
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 i 60/2018)
Zakon o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. Zakon)
Zakon o državnim službenicima („Sl. Glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 i 99/14) član 100–102.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. Glasnik RS”, broj 99/09, 67/12- Odluka US RS Broj Iuz-353/2009)
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“, br. 21/2016) Preuzmi

Službene evidencije

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno i te iste imenske riječi u ženskom rodu.

30.05.2019