media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje suglasnosti na sadržinu i izgled pečata

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljnjem tekstu: Tajništvo) nadležno je za davanje suglasnosti na sadržaj i izgled pečata tijela autonomne pokrajine, tijela jedinica lokalne samouprave i imatelja javnih ovlasti koji imaju sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine. Također, Tajništvo vodi evidenciju o pečatima koja sadrži podatke o suglasnosti za nabavu pečata, o broju primjeraka pečata, datumu početka uporabe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim pečatima, kao i o otiscima pečata.
Tijelo autonomne pokrajine, tijelo jedinice lokalne samouprave i imatelji javnih ovlasti koji imaju sjedište na teritoriju AP Vojvodine Tajništvu podnose zahtjev za suglasnost na sadržaj i izgled pečata.

Tajništvo o zahtjevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana od dana prijema zahtjeva u Prijemnom uredu pisarnice.
Pečat, u skladu sa zakonom, sadrži: naziv i mali grb Republike Srbije, naziv autonomne pokrajine, te naziv i sjedište tijela odnosno organizacije (npr. Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Općina Irig, Irig, mali grb Republike Srbije). U slučaju kada se tekst pečata tijela ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica, tekst pečata na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sjedištem tijela. Sadržaj malog pečata je isti i ispisan je na isti način, kao i sadržaj velikog pečata. U malom pečatu, naziv državnog i drugog tijela može biti skraćen, ali tako da se iz skraćenog teksta nedvosmisleno vidi čiji je pečat.
Tekst pečata pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba R.S, grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.
Zakonom je utvrđen i izgled pečata: pečat ima oblik kruga u čijoj sredini je mali grb Republike Srbije. Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba Republike Srbije i to na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, a na teritoriju na kojoj su u službenoj uporabi i jezik i pismo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, ispisuje se i na tim jezicima i pismima, sukladno zakonu i statutu grada, odnosno općine.
Promjer velikog pečata, koji se ispisuje samo na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, iznosi 32 mm, a pečat čiji se tekst ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na jezicima i pismima manjinskih nacionalnih zajednica može imati promjer od 40 mm do 60 mm. Promjer malog pečata ne može biti manji od 20 mm, niti veći od 28 mm.
Podnositelji zahtjeva, sukladno zakonu, mogu imati više primjeraka pečata koji moraju biti istovjetni po sadržaju i veličini. Svaki primjerak pečata obilježava se rednim brojem, rimskom znamenkom koja se stavlja ispod malog grba Republike Srbije (između malog grba Republike Srbije i sjedišta podnositelja zahtjeva).
Pečat državnog tijela i drugih tijela, odnosno organizacije može izrađivati jedino pečatoreznica koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije i to na temelju rješenja Tajništva, kojim je dana suglasnost na sadržaj i izgled pečata.
Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promjene uređenja državnih i drugih tijela (npr. Prestanak rada tijela ili ukidanje unutarnje jedinice), odnosno prestanka vršenja javnih ovlasti, stavlja se izvan uporabe i mora se uništiti. Pečat uništava povjerenstvo tog tijela i o tome obavještava Tajništvo.
Nestanak ili gubitak pečata također se odmah prijavljuje Tajništvu, te se pečat oglašava nevažećim u „Službenom listu APV”, u roku od tri dana od dana saznanja za nestanak ili gubitak pečata. Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan osobi ovlaštenoj za čuvanje i uporabu pečata. Nestali ili izgubljeni pečat smatra se nevažećim od dana prijavljivanja tijelu nadležnom za davanje suglasnosti. U slučaju kasnijeg pronalaska – pečat će se uništiti.
Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih tijela).
Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona, osim u dijelu koji se odnosi na rad pečatoreznica, vrši Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, preko upravne inspekcije.

ZAKON O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH TIJELA („Službeni glasnik RS”, br. 101/07) („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 101/07)

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi s davanjem suglasnosti na sadržaj i izgled pečata možete se obratiti Bojani Makivić (ured 63a/I., telefon: 487- 4373) i Dijani Katoni, višem savjetniku – načelniku odjela (ured 63/I., telefon: 487- 4427).

04.02.2021