media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sudski tumači

Sudski tumači/prevoditelji

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice nadležno je za postavljanje, razrješavanje i vođenje registra stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriju AP Vojvodine.

Ocjenjujući potrebe za stalnim sudskim tumačima, predsjednici viših sudova s teritorija AP Vojvodine podnose prijedlog za raspisivanje oglasa za postavljanje stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevoditelja i stalnih sudskih tumača znakova slijepih, gluhih ili nijemih osoba.

Zahtjev za raspisivanje oglasa

Na temelju podnesenih zahtjeva, najmanje jednom godišnje (rujan/prosinac) objavljuje se oglas za postavljenje stalnih sudskih prevoditelja i stalnih sudskih tumača znakova slijepih, gluhih ili nijemih osoba u „Službenom listu APV”, jednom od tiskanih medija u AP Vojvodini i na ovom siteu.

Kandidat može biti osoba koja ima visoko obrazovanje i koja ispunjava zakonom utvrđene uvjete za zaposlenje kao državni službenik, s prebivalištem na teritoriju AP Vojvodine i koja ispunjava sljedeće posebne uvjete:
1) odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili potpuno znanje jezika s koga prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst (ovo se odnosi na kandidate za stalne sudske prevoditelje) odnosno da ima završeno najmanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – četvrti stupanj (ovo se odnosi na kandidate za stalne sudske tumače znakova slijepih, gluhih ili nijemih osoba).
2) poznavanje pravne terminologije koja se koristi u jeziku s kog se prevodi odnosno na koji se prevodi;
3) najmanje pet godina iskustva na prevoditeljskim poslovima.

Prijava na oglas za postavljenje za stalnog sudskog prevoditelja/slijepih, gluhih ili nijemih osoba stalnog sudskog tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica

Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja izvornik ili ovjerene preslike traženih dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, navedenih u tekstu oglasa, ovjerene kod javnog bilježnika ili u općinskim upravama za koje nisu imenovani javni bilježnici.

Prijave kandidata primaju se putem pošte ili neposredno − u prijemnom uredu pisarnice. Sukladno Zakonu o republičkim upravnim pristojbama, tarifni broj 1 i 27, kandidat je dužan prilikom podnošenja prijave na oglas uplatiti republičku upravnu pristojbu u iznosu od 870,00 dinara.

Uplatnica Republičke upravne pristojbe


Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje ispita za provjeru znanja za kandidate s prebivalištem na teritoriju AP Vojvodine i u tom smislu pokrajinski tajnik obrazuje povjerenstva koja provjeravaju:

1) da li kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik, posjeduje potpuno znanje jezika s koga se prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst;
2) da li kandidat poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku s kog se prevodi odnosno na koji se prevodi.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Kandidati koji polažu provjeru znanja jezika obavještavaju se o datumu polaganja, kao i o naknadi za polaganje ispita.

Uplatnica za naknadu troškova provjere znanja jezika


Naknada za polaganje provjere znanja uplaćuje se najkasnije tri dana prije polaganja, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se tajniku povjerenstava.

Nakon provedenog postupka po oglasu, pokrajinski tajnik rješenjem postavlja stalne sudske prevoditelje i stalne sudske tumače znakova slijepih, gluhih ili nijemih osoba.

Registar stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriju AP Vojvodine sadrži podatke (prezime, ime jednog roditelja i ime prevoditelja; zanimanje, adresu i broj telefona, broj i datum rješenja o postavljenju, jezik za koji je postavljen, datum i mjesto polaganja zakletve, broj i datum rješenja o razrješenju prevoditelja i napomenu) o čijoj promjeni je postavljeni prevoditelj/tumač dužan obavijestiti ovo pokrajinsko tajništvo, u roku od osam dana od dana nastanka te promijene.

Zahtjev za upis/izmjenu podataka

Sukladno Zakonu o republičkim upravnim pristojbama, tarifni broj 25, kandidat je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis/izmjenu podataka u Registru stalnih sudskih tumača uplatiti pristojbu u iznosu od 840,00 dinara.

Uplatnica za upis/izmjenu podataka u registar


Nadzor nad radom prevoditelja vrši predsjednik višeg suda za koji je prevoditelj/tumač postavljen.

Prevoditelj će biti razriješen: ako to sam zatraži, ako se utvrdi da nisu postojali, odnosno da su prestali uvjeti za postavljenje, ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za vršenje poslova prevoditelja, ako mu na temelju sudske odluke bude oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, ako na način propisan zakonom utvrdi da je izgubio radnu sposobnost i ako neuredno ili nestručno obavlja poslove prevoditelja.

Za sve potrebne informacije, možete se obratiti:
Ankici Jukić-Mandić – zamjeniku tajnika povjerenstava za provjeru znanja kandidata za stalne sudske prevoditelje,
ured: I/68; broj telefona: 021/487 4213;
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Jovani Mitrović
ured: I./67; broj telefona: 021/487 4552;
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima („Službeni glasnik RS”, br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017)

Službene evidencije

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju I ženski rod, podrazumijevaju istodobno te iste imenske riječi u ženskom rodu.

11.02.2021