media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за управу

Роботи з дїлокругу Сектору за управу ше окончує знука двох узших орґанизацийних єдинкох:

• Оддзелєнє за испити,
• Оддїл за информатични роботи и розвой проєктох е-Управи.

У Оддзелєню за испити окончує ше роботи орґанизованя и запровадзованя правосудного испиту, державних фахових испитох, испитох преверйованя знаня странского язика и язика националних меншинох – националних заєднїцох хтори ше службено хаснує у орґанох АПВ (язични испит за роботу у орґанох управи), испиту за лиценцу наставнїка, воспитача и фахових сотруднїкох, испиту за лиценцу за директорох установи образованя и воспитаня, як и роботи у вязи зоз стаємнима судскима толмачами.

Правосудни испит
Судски толмаче
Державни фахови испит
Язични испит за роботу у орґанох управи
Испити за лиценцу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох
Испит за секретарох установох образованя и воспитаня
Испит за лиценцу за директорох уОиВ

У Оддїлу за информатични роботи и розвой проєктох е-Управи ше окончує информатични и административни роботи планованя и применьованя информацийно-комуникацийних технолоґийох у роботи Секретарияту.

Оддїл за информатични роботи и розвой проєктох е-Управи окончує роботи планованя, виробку и уводзеня нових системох до роботи Секретарияту з цильом модернизациї и унапредзеня роботи, участвує у предкладаню, виробку и реализациї стратеґийних планох применьованя информацийно-комуникацийних технолоґийох и активно участвує у розвою и реализациї проєктох е-Управи на покраїнским уровню. Вирабя и ажурує службену веб-презентацию Секретарияту, занїма ше зоз розвойом и отримованьом менших апликацийох за потреби Секретарияту.

29.10.2018