media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor pre vzdelávania

V Sektore pre vzdelávanie sú dve oddelenia:

1.Oddelenie pre oblasť vzdelávania a právne úkony v oblasti vzdelávania,
2.Oddelenie pre inšpekčný dohľad v oblasti vzdelávania.

V rámci Oddelenia pre oblasť vzdelávania a právne úkony v oblasti vzdelávania sa vykonávajú úkony pokrajinskej správy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy, ako aj žiackeho štandardu a zabezpečuje sa uskutočňovanie práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev na vzdelávanie v materinskom jazyku na úrovni predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy. Okrem toho na základe dohody s príslušným ministerstvom sa povoľujú učebnice a učebné pomôcky pre jazyky národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, vynášajú sa učebné osnovy a učebné programy z jednotlivých predmetov významných pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a ustaľujú sa aj podmienky a spôsob organizovania výučby v týchto jazykoch. V oblasti predškolskej, základnej a strednej výchovy a žiackeho štandardu sa tiež rozhoduje o verifikácii ustanovizní na území AP Vojvodiny, poskytuje sa alebo sa zamieta súhlas k uzneseniu o voľbe riaditeľa ustanovizne, dosadzujú sa úradujúci riaditelia ustanovizní v prípadoch určených zákonom, poskytuje sa alebo zamieta súhlas k uzneseniu o uvoľnení z funkcie riaditeľa ustanovizne pred uplynutím funkčného obdobia, predpisom sa stanovuje školský kalendár, poskytuje sa súhlas k realizácii výučby a uskutočňovaniu školského programu v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev pre menej ako pätnásť (15) žiakov v ustanovizniach na území AP Vojvodiny.

V oblasti žiackeho štandardu sa okrem iného aj určuje sieť žiackych domovov a iných ustanovizní žiackeho štandardu na území AP Vojvodiny, zakladajú sa alebo rušia ustanovizne žiackeho štandardu na území AP Vojvodiny, ustaľujú sa podmienky na subvencovanie prepravy žiakov v medzimestskej doprave, poskytuje sa súhlas k aktom o organizácii a systematikácii prác ustanovizní žiackeho štandardu, menujú sa a uvoľňujú z funkcie členovia správnej rady ustanovizní žiackeho štandardu, ako aj riaditelia ustanovizní žiackeho štandardu.

Podľa uvedeného sa pôsobnosť Oddelenia pre oblasť vzdelávania a právne úkony v oblasti vzdelávania môže rozdeliť na nasledujúce oblasti:

• oblasť predškolskej výchovy a vzdelávania – kontakt ‒ Tatjana Kuran; telefónne číslo: 487-4819,
• oblasť základného vzdelávania a výchovy – kontakt ‒ Merlida Konstatinović, telefónne číslo: 487-4876,
• oblasť stredného vzdelávania a výchovy a žiackeho a študentského štandardu – kontakt ‒ Sonja Ćato, šéfka úseku pre vzdelávanie, telefónne číslo: 487-4348,
• oblasť vzdelávania a výchovy v jazykoch národnostných menšín - národnostných spoločenstiev – kontakt ‒ György Erdeg, telefónne číslo: 487-4867,
• oblast rozvoja vzdelávania a výchovy (školský kalendár, učebné osnovy a programy, učebnice, pridelenie vyznamenania Dr. Đorđe Natošević kontakt – Jelena Kriš Piger, telefónne číslo: 487-4183,
• oblasť dvojjazyčná výučba na základných a stredných školách v AP Vojvodine – kontakt –Tatjana Kuran, tel: 487-4819;
právne úkony v oblasti vzdelávania – kontakt – Jelena Bjelobaba, telefónne číslo: 487-4602.

O všetkých otázkach zo všetkých oblastí pôsobnosti tohto oddelenia môžete dostať informácie od náčelníčky Oddelenia pre oblasť vzdelávania a právne úkony v oblasti vzdelávania – Danice Lučić, na telefónnom čísle: 487-4451.

Oddelenie pre inšpekčný dohľad v oblasti vzdelávania

Príslušnosti Oddelenia pre inšpekčný dohľad v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy a žiackeho štandardu sú nasledujúce:

1. preventívne poukazovanie na porušovanie zákonov a následky nedodržiavania zákonov, iných predpisov a normatívnych aktov ,
2. iniciovanie zmien a doplnkov zákonov a iných predpisov a navrhovanie zlaďovania normatívnych aktov ustanovizní so zákonom alebo iným predpisom,
3. účasť v určovaní splnenia podmienok na začiatok práce a výkon činnosti ustanovizní,
4. poukazovanie na nezákonnosť a nenáležitosť normatívnych aktov a navrhovanie ich odstraňovania orgánom ustanovizní,
5. začínanie konania na posúdenie ústavnosti a zákonnosti aktov ustanovizne, ktoré nie sú zladené so zákonom alebo iným predpisom ,
6. vypracúvanie výročnej správy o inšpekčnom dohľade v ustanovizniach,
7. prostredníctvom pokrajinského osvetového inšpektora dohliadanie na činnosť ustanovizní na území AP Vojvodiny, a to:
• výkon priameho inšpekčného dohľadu na ustanovizne v obci, resp. Meste, ktoré neusporiadali tento dohľad,
• poskytovanie inštrukcií obci, resp. Mestu na výkon inšpekčného dohľadu,
• rozhodovanie sťažností proti prvostupňovým rozhodnutiam obecnej, resp. Mestskej správy, ktoré sa vyniesli pri výkone inšpekčného dohľadu,
• výkon priameho dohľadu na prácu obecnej, resp. Mestskej inšpekcie, vydávanie záväzných inštrukcií zo zákona a iných predpisov a kontrola ich realizácie,
• odoberanie oprávnenia jednotlivému inšpektorovi, ktorý úkony nevykonal načas, odborne, zákonne a svedomito a navrhovanie určovania zodpovednosti orgánu, ktorému sa zveril výkon inšpekčného dohľadu,
• organizovanie spoločných akcií s inšpektormi v orgánoch, ktorým sa zveril výkon inšpekčného dohľadu,
• dožadovanie sa správ, údajov a informácií o výkone zverených úkonov inšpekčného dohľadu a výkon iných úkonov v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje inšpekčný dohľad všeobecným spôsobom,
8. výkon inšpekčného dohľadu a dohľadu na zákonnosť práce ustanovizní žiackeho štandardu.

O všetkých otázkach zo všetkých oblastí z pôsobnosti tohto oddelenia informácie môžete dostať od náčelníka Oddelenia pre inšpekčný dohľad v oblasti vzdelávania – Dr. Dragana Grahovca, na telefónnom čísle: 487-4452.

Pokrajinskí osvetoví inšpektori:
1. Svetlana Smiljanić: 021/487-4503,
2. Sonja Stojković: 021/487-4559,
3. Miloš Urošević: 021/487-4569,
4. Goran Dragosavljević: 021/487-4621,
5. Biljana Kovačević: 021/487-4503,
6. Ljiljana Zeljković: 021/487-4401,
7. Jelena Jović: 021/487-4469,
8. Danijela Kostić: 021/487-4401,
9. Eva Tomić: 021/487-4565 (žiacky štandard).

24.06.2020